بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۴

پاکدلها: در این فایل  ، شما با روشی آشنا می شوید که قول میدهم بعد از چند جلسه استفاده ، بهبود قابل...
تقویت تشخیص شکل از زمینه(فایل pdf – 21صفحه) دانش آموزی که در این قسمت مشکل دارد یک حرف یا یک کلمه را...