تمرينات تقويت حافظه شنيداري – تميز و توالي شنيداري

پاکدلها

** پرورش حافظه شنوایی

1- جغجغه ای را به صدا در آورید و از کودک بخواهید هر وقت صدا شنید دستش را بالا ببرد(در حین انجام تمرین چشم های کودک را ببندید)

2- جغجغه ای را به صدا در آورید و از کودک بخواهید جهت صدا را با دست به شما نشان دهد (در حین انجام چشم های کودک را ببندید)

3- با کودک قرار بگذارید که فعالیتی را انجام دهد و به محض شنیدن صدای سوت آن کار را متوقف کند. به عنوان مثال در یک اتاق کودک پشت به شما راه برود و هر زمان صدای سوت را شنید بایستد مجدداً با فرمان شما شروع به حرکت کند و با شنیدن صدا متوقف شود.

4- چند وسیله صدا ساز(به عنوان مثال سوت، جغجغه، سنتورک، شیپورو…) به صورت (2 عدد از هر کدام) تهیه کنید. این وسایل را به کودک بدهید تا مدتی با آن ها بازی کند و با صدای هر کدام آشنا شود. سپس یک نمونه از وسایل را مقابل کودک بگذارید. خودتان پشت او قرار بگیرد و جفت دیگر هر وسیله را به صدا درآورید. از کودک بخواهید پس از شنیدن صدا وسیله مورد نظر را نشان دهد.

5- تصویر چند حیوان را مقابل کودک بگذارید از کودک بخواهید که پس از شنیدن هر صدا (صدای حیوانات که نوار پخش می شود یا شما می گویید) تصویر مربوطه را نشان دهد.

6- کلمه ای را با کو دک قرار بگذارید تا هر زمان شنید دستش را بالا

ببرد. شما کلمات مختلف را بگوئید و آن کلمه خاص را نیز به طور نامنظم در میان کلمات دیگر بگوئید.

7- داستان کوتاهی را برای کودک تعریف کنید و بعد بلافاصله از متن داستان سوالاتی را از او بپرسید.

به تدریج بین تعریف داستان و پرسش از متن فاصله بیندازید تا کودک مجبور شود اطلاعات را در حافظه نگه دارد.

8- دو کلمه بدون ربط(مثال: هلو ؛ مداد) به کودک بگوئید و از او بخواهید آن دو کلمه را به همان ترتیب یعنی اول هلو بعد مداد ) بعد از شما تکرار کند. در هر مرحله پس از اینکه کودک موفق شد کلمات را به طور صحیح بعد از شما تکرار کند، یک کلمه به تعدا د کلمات خود اضافه کنید(در آخرین مرحله کودک باید بتواند 5 کلمه را عیناً بعد از شما و با ترتیب صحیح تکرار کند).

* پرورش حافظه شنوایی

1- جغجغه ای را به صدا در آورید و از کودک بخواهید هر وقت صدا شنید دستش را بالا ببرد(در حین انجام تمرین چشم های کودک را ببندید)

2- جغجغه ای را به صدا در آورید و از کودک بخواهید جهت صدا را با دست به شما نشان دهد (در حین انجام چشم های کودک را ببندید)

3- با کودک قرار بگذارید که فعالیتی را انجام دهد و به محض شنیدن صدای سوت آن کار را متوقف کند. به عنوان مثال در یک اتاق کودک پشت به شما راه برود و هر زمان صدای سوت را شنید بایستد مجدداً با فرمان شما شروع به حرکت کند و با شنیدن صدا متوقف شود.

4- چند وسیله صدا ساز(به عنوان مثال سوت، جغجغه، سنتورک، شیپورو…) به صورت (2 عدد از هر کدام) تهیه کنید. این وسایل را به کودک بدهید تا مدتی با آن ها بازی کند و با صدای هر کدام آشنا شود. سپس یک نمونه از وسایل را مقابل کودک بگذارید. خودتان پشت او قرار بگیرد و جفت دیگر هر وسیله را به صدا درآورید. از کودک بخواهید پس از شنیدن صدا وسیله مورد نظر را نشان دهد.

5- تصویر چند حیوان را مقابل کودک بگذارید از کودک بخواهید که پس از شنیدن هر صدا (صدای حیوانات که نوار پخش می شود یا شما می گویید) تصویر مربوطه را نشان دهد.

6- کلمه ای را با کو دک قرار بگذارید تا هر زمان شنید دستش را بالا

ببرد. شما کلمات مختلف را بگوئید و آن کلمه خاص را نیز به طور نامنظم در میان کلمات دیگر بگوئید.

7- داستان کوتاهی را برای کودک تعریف کنید و بعد بلافاصله از متن داستان سوالاتی را از او بپرسید.

به تدریج بین تعریف داستان و پرسش از متن فاصله بیندازید تا کودک مجبور شود اطلاعات را در حافظه نگه دارد.

8- دو کلمه بدون ربط(مثال: هلو ؛ مداد) به کودک بگوئید و از او بخواهید آن دو کلمه را به همان ترتیب یعنی اول هلو بعد مداد ) بعد از شما تکرار کند. در هر مرحله پس از اینکه کودک موفق شد کلمات را به طور صحیح بعد از شما تکرار کند، یک کلمه به تعدا د کلمات خود اضافه کنید(در آخرین مرحله کودک باید بتواند 5 کلمه را عیناً بعد از شما و با ترتیب صحیح تکرار کند).

 

“تقویت حافظه ی شنیداری “

 

?سه کلمه برای دانش آموز بگویید و از او بخواهید پس از شما بازگو کند و بعد در هر مرحله یک کلمه به آن ها اضافه کنید .

?در مرحله ی بعد از یک جمله شروع کنید و در مراحل بعد تعداد جمله ها را افزایش دهید .

?چند دانش آموز را کنار هم نشانده و از نفر اول بخواهید یک کلمه بگوید ٬ نفر دوم یک کلمه به آن اضافه کند این روند ادامه یابد تا یک جمله درست شود . در مرحله ی بعد از یک جمله استفاده کنید و دانش آموزان به تعداد جمله ها بیافزایند.

?مثال

نفر اول : من

نفر دوم : من کتاب

نفر سوم : من کتاب دارم

 

_گوش دادن به داستان و سپس تعریف کردن و بیان آن

 

_ بازگو کردن تعدادی عدد یا کلمه (با توجه به ظرفیت نگهداری حافظه )پس از شتیدن آن

 

_ تقلید کردن صداهای شنیده شده

 

_ گفتن کلمه ای به دانش آموز و سپس پیگیری و یافتن آن کلمه در متن

 

_خواندن جمله ای وسپس تکرار آن توسط دانش آموز

 

_ استفاده از ضبط صوت و پخش متون یا جمله و به ذهن سپاری و بازگویی آن مثلا یک داستان کوتاه ضبط شده رابازمیکنیم..ازطریق گوشی یاضبط صوت بعدازاتمام میگوییم داستان راتعریف کن.

 

_خواندن یک جمله وپیدا کردن تصویر مربوط به آن جمله

_ خواندن تعدادی کلمه برای دانش آموز و پیدا کردن کلمات هم آغاز ،هم پایان

 

_ توجه کردن دانش آموز به تعداد ضربه ها با ریتم شنیده شده و تکرار آن

 

_ تعدادی کلمه برای دانش آموز خوانده شود ،یک مرحله به ترتیب کلمات را بگوید و در مرحله بعد کلمات را معکوس کند از آخرین کلمه به اولین

و…

 

 

تقويت حس شنوايي از راه بازي

 

براي تقويت حس شنوايي دانش آموزان مي توان بازي هاي ساده اي ترتيب داد كه هم جنبه آموزشي قوي داشته باشد و هم براي بازيكن از لحاظ نفس بازي جالب باشد.

در يكي از اين بازي ها به ترتيب زير عمل مي كنيم: يك نوار ضبط صوت انتخاب كرده و روي آن صداهاي مختلفي ضبط مي كنيم، ترتيب ضبط صدا به اين صورت است كه صدا را از صداهاي آشنا و آسان شروع كرده و به صداهاي مشكل و ناآشنا ختم مي كنيم.صداهاي ساده براي بازيكن مانند صداي پدر، مادر، برادر، خواهر و صداي نزديكان او است و به ترتيب كه صدا مشكل تر مي شود مي توان از صداي حيوانات مختلف و اشياي مختلف عوامل طبيعي استفاده كرد.

مانند صداهاي باز و بسته كردن در، صداي باد، توفان، صداي موتور اتومبيل، سگ، گربه و حيوانات ديگر، صداي تلفن و زنگ.

ترتيب ضبط صدا به اين صورت است كه بعد از اين كه هر صدا را ضبط كرديم مدت يك و نيم دقيقه بايد سكوت باشد، بعد صداي جديد بيايد و در فاصله بين دو صدا بازيكن بايد نوع صدا را تشخيص دهد و عامل صدا را بشناسد.

*مي توان بازي را به صورت گروهي و تيمي اجرا كرد تا هر كس يا هر گروهي كه صداي پخش شده را زودتر تشخيص داد برنده شود.

*مي توان بازي را به اين ترتيب متنوع كرد كه افراد يا گروه ها ترتيب پخش صداها را نيز حدس بزنند و يا بگويند مثلاً بعد از صداي پخش شده چه صدايي پخش شود. بديهي است اين كار مستلزم اين است كه حداقل يك يا دوبار نوار پخش شود و سپس مسابقه اجرا شود.

اهداف بازي: تقويت حس شنوايي، تقويت حافظه، تمركز حواس، شناخت صداهاي موجود در طبيعت، افزايش سرعت انتقال

 

تقویت توالی حافظه شنیداری و افزایش گنجینه لغات و نیز تقویت بیان شفاهی:

 

بازی جملات بی پایان ؛

یک جمله ی ساده را شروع میکنیم بعد از توقف ما کودک جمله را کامل میکند بعد مربی همان جمله را تکرار کرده و فقط یک کلمه اضافه میکند کودک جمله را از اول تکرار کرده و کلمه ی مناسب بعدی را اضافه میکند و الا آخر…

جملات بهتر است ملموس و از اتفاقات روز مره باشد

 

_ پاسخ دادن به سوالات پس از شنیدن متن یا داستان خوانده شده

_

براي هر کلمه یک صدا ( ذرت-کف زدن،

صابون-ضربه به میز و ….)در نظر گرفته شود .سپس با شنیدن صدای مورد نظر کلمه مربط به آن صدا را بیان نماید.

باتوجه به میزان ظرفیت حافظه کودک چند کلمه را بخوانیم بعد از گذشتن مدت زمان معینی یا انجام یک فعالیت کوتاه از وی بخواهیم کلمات شنیده شده تکرار نماید.

و…..

 

راه های تقویت تمیز شنیداری

1)   صداهای دور و نزدیک را تشخیص دهد با چشم بسته

2)   تشخیص صداهای بلند و آهسته، زیر و بم از هم

3)   کشف صداهای ظریف مثل تیک تاک ساعت

4)   تعقیف صدا(که منبع صدا را تشخیص دهد)

5)    نقش و زمینه شنوایی یعنی همزمان با پخش یک موسیقی به یک محرک شنوایی گوش کند

6)     بازشناسی سمعی یعنی شما نام شی را بگویید و کودک تصویری را که با  همان صدا شروع می شود، نشان دهد.

7)     پیدا کردن کلمات هم آغاز و هم پایان بعد از بیان کلمات توسط مربی مثل سیب،سگ، شیر

8)   پیوند شنودی: ساختن کلمه بعداز شنیدن حروف آن کلمه مثل ت – و – پ- توپ

9)   پیدا کردن تصویر توسط دانش آموز بعداز شنیدن داستان معلم

10) تشخیص جفت وسایل صداساز

11) تشخیص صدای اول یا آخر کلمه و بیان آن

12) قافیه های چیستان، مثلاً هم قافیه است با رُک، مرغ به دانه می زند= نوک

13) آگاهی از کلمات هم وزن، مجموعه های 3 تایی و 4تایی به کودک گفته و او کلمات هم وزن را پیدا کند- مثل موش، لب، گوش.

 

راهبردهای تقویت حافظه شنیداری و توالی آن

1) تصویر یابی، تعدادی تصویر به کودک نشان داده و او تصویری که داستانش را شنیده نشان می دهد.

2) گفتن داستان به کودک و سوال در مورد جزئیات داستان(چه کسی، کجا، چگونه، چطور)

3) گفتن داستانی به کودک و مرتب کردن تصاویر داستان به ترتیبی که اتفاق افتاده

4) بیان چند کلمه- حروف و جمله و تکرار آن توسط دانش آموز پس از آن

5) بیان نام تعدادی حیوانات و میوه ها و تکرار آن توسط دانش آموز

6) دستورات را انجام دهد

7) بازی با جملات لفظی بی پایان که جمله ای گفته شود و دانش آموز آن جمله را با کلمه ای دیگر بگوید تا پایان.

8) تقلید صدا با دیدن تصاویر آنها

9) پخش صدا و تشخیص تصویر آن از میان تصاویر گوناگون(نوار صدای حیوانات و    کارهای روزانه با کارت)

10) پخش صدا بدون تصویر(نوارهای صدای حیوانات و کارهای روزانه بدون کارت)

۱۱) تکمیل قسمت های ناتمام کلمات و جملات

12) بیان کلمات0 اعداد- حروف- جملات به ترتیب

13) دقت به نمونه های صدا مثلاً معلم چند بار کف زد(دقت شنیداری)

14) نمونه های دو صدایی مثلاً صدای به هم خوردن قاشق به فنجان(دقت شنیداری)

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فايل هاي تخصصي شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود كاربرگ هاي رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي (روی متن کلیک کنید)

 

 

پست‎های مرتبط:

۷ سرگرمی که هوش شما رو افزایش می‌ دهند

۷ سرگرمی که هوش شما رو افزایش می‌ دهند برای...

زبان چیست ؟ گفتار چیست ؟

زبان چیست ؟ گفتار چیست ؟ #مناسب برای خانواده ها...

علایم اختلال ریاضی

پاکدلها: علایم اختلال ریاضی  -شمارش طوطی وار : کودک در شمارش...