بهبود درک مطلب دانش آموزان

🍀اگر دانش اموزان شما در درک مطلب مشکل دارند،تمرینات زیر مفید خواهد بود👇

✔️تهیه کتاب داستان های متناسب با سن دانش آموز تا دانش آموز بخواند و خلاصه را برای ما یا دوستان بیان کند.

✔️مرور مفاهیم اساسی مانند هفته و تعداد روزهای آن،ماهها،سال و ساعت و زمان ها و مکان ها و. ..

✔️بیان شباهت ها و تفاوتهای بین دو وسیله یا دو حیوان یا دو غذا و….

✔️ساختن کتابچه تصویری و چسباندن تصاویر مرتبط با هم که داستان خاصی را بسازند

✔️بیان رویدادهای روز گذشته که از تلویزیون و رادیو و روزنامه ها و…. شنیده یا دیده اند.

✔️تکمیل جملات ناتمام و داستان سازی با کلمات و …

✔️گروهبندی کلاس و مطالعه قسمتی از درس توسط هر گروه و توضیح دادن هر گروه یا سرگروهها برای سایر گروهها

خلاصه نویسی و چکیده نویسی از درس بعنوان تکلیف شب

✔️نوشتن چند کلمه هم خانواده برای کلمات درس

نويسنده : مهدي شريفي ؛ كانال آموزش ودرمان اختلالات يادگيري