فوائد پازل درست كردن برای کودکان

فوائد پازل درست كردن برای کودکان:

👈کودک مفهوم نظم را درک می کند و تفکر منطقی در او ایجاد می شود.

👈حس کنجکاوی کودک را تحریک می کند تا قوای ذهنی خود را در جهت رسیدن به هدف به کار گیرد.

👈این بازی به کودک می آموزد که چگونه از راه منطقی به حل مسائل بپردازد.

👈کودک، با استفاده از پازل های مکعبی، مفهوم سطح و حجم و ارتفاع را یاد می گیرد.

منبع: كانال روان شناسي و صوت درماني