راههای غلبه بر اضطراب ریاضی دانش آموزان توسط معلمان:

راههای غلبه بر اضطراب ریاضی دانش آموزان توسط معلمان

-ایجاد اشتیاق در دانش آموزان جهت یادگیری ریاضی.

-معلمان می بایستی به دانش آموزان نشان دهند که ریاضی درسی لذت بخش و مورد علاقه آنهاست.

-معلمان بهتر است آموزش ریاضی را با علائق دانش آموزان وفق دهند.

-اهداف کوتاه مدت و قابل حصول برای ریاضی تعیین کنند.

-از روشها و وسایل کمک آموزشی مختلف جهت تدریس استفاده کنند.

-با تشویق کردن همه دانش آموزان ٬ از اضطراب آنان کم کنند.

-آموزشها شفاف و بدون ابهام باشند.

-دانش آموزان را از ریاضی نترسانند.

-از ایجاد رقابت بین دانش آموزان پرهیز شود زیرا باعث افزایش اضطراب می شود.

-دانش آموزان در کلاس ریاضی مشارکت فعال داشته باشند.

-دانش آموزان به فکر کردن٬تحقیق و یادگیری تشویق شوند.

-دانش آموزان گروهبندی شوند.زیرا در گروه که باشند اضطراب کمی دارند.

-اعتماد بنفس دانش آموزان تقویت شود.

-ارتباط دوستانه معلم ریاضی و دانش آموزان موجب کاهش اضطراب آنان می شود.

-دانش آموزان را می بایستی تشویق به شرکت در کلاسهای تقویتی نمود.

پست‎های مرتبط:

تقویت حافظه به وسیله ورزش

تقویت حافظه به وسیله ورزش پیاده روی مرتب هم به...

تمرکز حواس هنگام مطالعه

مقدمه : انسان ، به سبب ویژگیهای بی نظیرش در...

دانش آموزان بیش فعال ابتدایی

با دانش آموزان بیش فعال ابتدایی چه باید کرد؟ دانش...