بازی هایی برای کاهش اشتباهات دانش آموزان در درس املا

بازی هایی برای کاهش اشتباهات دانش آموزان در درس املا

 

اشكالات املایی دانش آموزان از دیدگاه زبان شناختی بر اثر اشكالات رسم الخطی ، تاثیرلهجه ها وگویش های محلی دانش آموزان وفرایندهای آوایی حذف تبدیل افزایش به وجود می آیند که از دیدگاه روان شناختی از مواردزیر سرچشمه می گیرند:

الف) ضعف در حساسیت شنوایی ، مثال: ژاله جاله
ب) ضعف در حافظه ی شنوایی، مثال: جا انداختن كلمات ؛
ج) ضعف در حافظه ی دیداری ،مثال : حیله هیله ؛
د) ضعف در حافظه ی توالی دیداری ، مثال : مادر مارد ؛
ه ) قرینه نویسی، و) وارونه نویسی
ز) عدم دقت ، مثال : گندم كندم ؛
ح) نارسانویسی ،مثال: رستم رشم.
نارسانوسی شامل کج نویسی ، راست نویسی ، پر فشار نویسی ، کم رنگ نویسی ،
زاویه دارنویسی، نا مرتب نویسی، فاصله گذاری بیش از حد می شود.

راه كارها وبازی های موثر در تقویت املایی:

بازی های رفع نارسانویسی دانش آموزان :
1- نقاشی بر روی تخته وایت برد.
2- كشیدن خطوط مختلف با چوب بر روی شن نرم
3- كشیدن نقاشی با چشم بسته و گچ نرم بر روی تخته به صورت مسابقه
4-شكل سازی با خمیربازی به صورت گروهی
5- مچاله كردن كاغذهای باطله و صاف كردن آن به صورت مسابقه بین دانش آموزان
6- قیچی كردن كاغذ های باطله (گروهی كه سریعتر قیچی كنند برنده است )
7- معلم شكل هایی را در دو گروه مختلف روی تخته به صورت نقطه چین رسم می کند . هر گروهی که سریعترنقطه چین راپررنگ کندبرنده است.
كند.
8- مسابقه بین دو دانش آموزكه كتابی رابر سر گذاشتنه اند یا لیوان پر آبی را در دست دارند وباید از یک سوی کلاس به سوی دیگر بروند بدون این که کتاب بیفتدیالیوان آب بریزد.
9- بازی یك قل دو قل.
10- انداختن توپ چسبناك به سوی هدف معین.
11- ماهی گیری با ماهی های كاغذی كه بر روی آن ها كلمات مختلف نوشته شده است . وهر گروهی که بیش تر ماهی بگیردبرنده است.

بازی های تقویت حافظه دیداری:
١- بازی وسایل را مرتب كن : چند شئی و وسیله را نشان دانش آموزان می دهیم بعدمی خواهیم چشمش راببندد و جای وسایل راعوض می کنیم وازاو می خواهیم وسایل رابه صورت اول بچیند.
2- بازی بگرد و پیدا كن . دانش آموز را به بیرون از كلاس می فرستیم و جای یكی ازدوستانش یا یک وسیله در کلاس راعوض می کنیم . اوباید تشخیص دهدجای چه کسی یاچه چیزی عوض شده است.
3- تعدادی اسباب بازی رابه دانش آموز نشان می دهیم سپس روی آن ها را می پوشانیم ویکی از وسایل راآهسته بر می داریم وازدانش آموز می خواهیم بگویدکدام وسیله را برداشتیم.
4-سه کلمه را که روی کارت نوشتیم رابه دانش آموز نشان می دهیم بعد آن ها را مخفی می کنیم وازاومی خواهیم تا کلمات رانام ببرد.

بازی هایی برای کاهش اشتباهات دانش آموزان در درس املا

بازهای تقویت تمیز دیداری :
1- نقاشی شلوغ را در اختیار دانش آموز می گذاریم واز وی می خواهیم مثلاً حیوانات پنهان شده راپیداکند.

2- حروف الفبا یاکلمات را به صورت وارونه در جهات مختلف روی كارت می نویسم واز دانش آموز می خواهیم دور حروف یاکلمه ای که ما می خواهیم را خط بکشد.
3-نمونه حرف یاکلمه ی سمت راست رادر بین حروف دیگر پیدا کن.
صحبت-محبت-زحمت-صحبت-رحمت
ج چ- ی- ص- ح- ع- ج- خ- ک

4- ناقص را كامل كنند . مثال-حرفی از کلمه را نمی نویسیم تا او کامل کند.

بازی های تقویت حافظه توالی دیداری:
١- جلوی دانش آموز می ایستیم و چند حركت بدنی انجام می دهیم وازاو می خواهیم به ترتیب همان کارها راانجام دهد.
٢- یك كارت مقوایی راكه روی آن 3یا 4 حرف یاکلمه نوشته ایم رابه او نشان می دهیم .سپس کارت رامخفی کرده و ازاو می خواهیم حروف یاکلماتی را که دیده به ترتیب از سمت راست به چپ نام ببرد..
٣- كارت كلمات را با فاصله در حیاط مدرسه روی زمین می چینیم سپس ازیك دانش آموز می خواهیم از كنار چهار كارت بپردو به صورت بازی لی لی كارت ها را بلند بخواند.
از دانش آموز دیگری می خواهیم كه كارهای او را به ترتیب انجام دهد.

 

جهت تشخيص زود هنگام اختلال يادگيري و پيشگيري به موقع آن مي توان از تمرينات تخصصي استفاده كرد.براي مشاهده اين تمرينات اينجا كليك كنيد

پست‎های مرتبط:

تقويت مهارت خواندن در دانش آموزان ابتدايي

مهارت در «خواندن» يکي از اساسي ترين و مهم ترين...

فعالیتهایی برای مهارتهایی زبانی بیانی در دوره پیش دبستانی کودک اُتیستیک.

  ?برای برخی کودکان اتیستیک زبان ممکن است محدود شده...

اصلاح  بد نویسی دانش آموزان

راه های اصلاح  بد نویسی دانش آموزان بد نویسی گاهی...