همكار محترم جهت تقويت مهارت هاي لازم در حيطهدقت ، توجه وتمركزفراگیران خود می توانید موارد ذیل را موردتوجه قرار دهبد:
1-دانش آموزان حواس پرت و كم توجه ،كند ذهن نيستند،اما ممكن است كه در انجام تكاليف و كارهاي مدرسه مشكل داشته باشند.بطور مثال در تكاليف شب بي دقتي كرده و كلماتي را جا بياندازند و يا كلماتي را با اشتباه بنويسند يا در املا،رياضي و… بيشتر اشتباهاتي كه از آن ها سر مي زند نشانه عدم توجه كافي و دقت لازم باشد،براي رفع اين مشكل پيشنهادات زير توصيه مي گررد:
2-با سوال درس را آغاز كنيد.چون بدينوسيله كنجكاوي دانش آموزان برانگيخته مي شود.تحرك داشته باشيد .تن صدايتان را تغيير دهيد و از حركات سر و دست خود استفاده نماييد،به دانش آموزي كه حواسش نيست نزديك شويد،نامش را صدا بزنيد و از او سوال كنيد،هدف واهميت درس را به آن ها بگوييد،شرايط فيزيكي كلاس درس را تغيير دهيد،تحرك،حركات بدني و صداي خود را تغيير دهيد ، از رفتارهايي كه موجب پرت شدن حواس دانش آموز مي شود ،پرهيز كنيد(مثلا، ور رفتن معلم با خود)،از دانش آموزان سوال كنيد تا بگويند كه چرا يادگيري مطالب درس براي آن ها مفيد است و از امور غير قابل پيش بيني استفاده كنيد.
3-به دانش آموزان ياد دهيد كه بر امور و مطالب با اهميت تاكيد كند. براي رسيدن به اين هدف، معلم بايد هدف هاي آموزشي را به صورت رفتاري بيان كند تا براي دانش آموز از قبل معلوم شود چه چيزي را بايد بياموزد،وقتي به مطالب مهم مي رسيد مكث كنيد،آن را تكرار كنيد و از دانش آموز بخواهيد تا آن را تكرار كند و در كتاب يا جزوه خود آن را علامت گذاري كند.
4-به دانش آموز جهت پيوند بين اطلاعات كمك كنيد.براي اين منظور ،رفتارهاي ورودي را بررسي كرده و مرور نماييد و تكاليفي به دانش آموزان بدهيد كه در آن اطلاعات آموخته شده ،عملا مورد استفاده قرار گيرند.
5-به دانش آموز زمان كافي براي تكرار و مرور اطلاعات بدهيد.تمرين و تكرار را به صورت بازي در آوريد.
6-مطالب در سي را صريح و سازمان يافته عرضه كنيد.
7-تلاش كنيد كه دانش آموزان به يادگيري معنادار و نه طوطي وار برسند.
8-محل نشستن كودك را تغيير دهيد. اين كار به طرز شگفت انگيزي در بهبود دقت كودك در كلاس درس مؤثر است.كودك را در جايي كه خودش فكر مي كند دقت بيشتري خواهد داشت بنشانيد. مثلا جلوي كلاس،نزديك ميز معلم، رو به روي تخته سياه و… اطمينان حاصل كنيد كه او اين كار را به عنوان تنبيه تلقي نمي كند.
9-به كودك بگوييد از تماس ها و ارتباط چشمي استفاده كنيد.بعد از شروع سخنانتان كمي مكث كنيد كه كودك به شما نگاه كند.
10-به كودك بفهمانيد با دقت بودن بسيار اهميت دارد.
11-براي كودك شريك درسي تعيين كنيد.
12-از كودك خود بخواهيد تكاليف خود را بعد از انجام غلط گيري كند و به خودش نمره دهد و در صورت اشتباه ،كار خود را اصلاح كند.
13-كارهاي با دقت انجام شده را به نمايش بگذاريد.
14-در هنگام پيشرفت به كودك پاداش دهيد.اگر به شما تكليفي را نشان مي دهد كه با دقت انجام شده و كم غلط دارد،او را تحسين كنيد.
15-از رسوايي دانش آموز در حضور ديگران جدا بپرهيزيد و احساس خودارزشمندي و اعتماد به خود را نزد آن ها افزايش دهيد.