ارزيابي و تخمين سطح خواندن

ارزيابي و تخمين سطح خواندن

 ارزيابي خوانـــدن

 براي ارزيابي خواندن از مواد آموزشي و روش تدريس عمومي استفاده مي‌شود.

 پارامترهاي سنجش غير رسمي

1) تشخيص كودكي كه سطح خواندن او به صورت قابل توجهي زير حد كلاس است.

2) مشاهده خطاها و سبك خواندن كودك.

3) تعيين توانايي براي يادگيري خواندن در سطح كلاسي.

4) عوامل دخيل در كُند آموزي خواندن.

5) تركيب اطلاعات به دست آمده و طراحي برنامه‌اي براي ترميم.(كرك، چالفانت، 1377)

 تخمين سطح خواندن

– سطح خواندن شفاهي: وادار كردن كودك به پاراگراف‌هايي از كتاب‌هاي مختلف كلاس‌هاي ابتدايي كه به صورت شفاهي و بلند خوانده شود. يعني از هر پايه يك پاراگراف نوشته شود.

 – سطح خواندن خاموش (صامت خواني): وادار كردن كودك به صامت خواني از روي كتاب‌هاي فارسي سطح ابتدايي. سپس سؤالاتي پرسيده مي‌شود تا درك مطالب او تعيين گردد، آنگاه سطح آموزشي او را تخمين مي‌زنيم.

 – سطح خواندن لغات (بازشناسي): آزمون كودك در خواندن لغات جداگانه كه از كتاب‌هاي پايه‌ي ابتدايي نوشته شده ارزيابي مي‌شود. توجه به اين نكته مهم است: الف) سطح خواندن لغات.
ب) تعداد خطاها. ج) سبك برخورد با لغات.

 – افتراق لغات: لغاتي به كودك داده مي‌شود و آن را در ميان لغات ديگر بازشناسي مي‌كنند و به ياد مي‌آورند. مثلا پسر، پدر، داس، با، سرد، آب اگر دانش‌آموز فقط يك يا دو كلمه از اين مجموعه را بخواند معلم به او مي‌گويد: يكي از اين كلمات پسر است. به كلمات نگاه كن و كلمه مورد نظر را به من نشان بده و از كلمات ديگر هم به همين روش استفاده مي‌كنيم. با اين روش مشخص مي‌شود كه كودك قسمتي از لغات را مي‌شناسد و بر همان اساس آن‌ها را از همديگر جدا مي‌كند. (كرك،چالفانت،1377)

شما والدين يا آموزگار عزيز  مي توانيد به راحتي انواع اختلالات يادگيري را بطور دقيق و مشخص تشخيص داده و بررسي نموده و تمرينات مناسب خود را تهيه و تا حد امكان مشكل درسي فرزند خود را درمان نماييد.

براي مشاهده فايل هاي تشخيصي و تمرينات درماني و …اينجا كليك نماييد.