جدول سمن (سنجش، مشكل، نوع)

 جدول سمن (سنجش، مشكل، نوع)

مشكلات خواندن

    فراواني

مشكلات خواندن

 فراواني

1) حذف برخي از صداها از كلمه. مثال “كردند” را مي‌گويد “كردن” يا مي‌گويد “كدند”.

 

31) تغيير افعال در جمله به ميل خويش. مثلا از فعل خرد در جمله: حسن خيار خريد.

 

2) اشكال در تلفظ حروف.

 

32) حدس زدن يك كلمه به كمك كلمات قبل و بعد و بدون خواندن آن كلمه: پدرم امروز به مدرسه ما آمد.

 

3) جايگزين يك صدا به جاي صداي ديگر مثل خواندن “ششته” به جاي “شسته”. 

 

33) خواندن كل كلمه بدون توانايي تشخيص حروف آن. مثل خواندن طوطي‌وارآدم.

 

4) اشكال در تشخيص تلفظ نسبتا نزديك برخي حروف مثل اشتباه تلفظ”م” با “ن” و “ب” با “پ”.

 

34) نديدن مستقل كلمه‌ها، خواندن ادغامي بخش‌هاي كلمات مجزا به يكديگر مثل بهتر-ين لذ-ت. بهترين لذت.

 

5) اشكال در تشخيص صداهاي حروف.

 

35)افزودن پسوندهاي نادرست به‌كلمه:حسن كه به كه رفت

 

6) جابجايي برخي از صداها با يكديگر مثل گفتن “عسك” به جاي “عكس”.

 

36) تغيير توالي حروف؛ مثلا خواندن دوربه جاي رود يا خواندن دوز به جاي زود.

 

7)عدم توقف و مكث در پايان جمله.

 

37) تغيير توالي كلمه‌ها مثل خواندنسهراب به مي‌رود مدرسه به جاي گفتنسهراب به مدرسه مي‌رود.

 

8) اشكال در بخش كردن كلمه‌ها.

 

38) معكوس كردن كلمه مثل گس به جايسگ.

 

9) اشكال در صداكشي كلمه‌هاي يك بخشي.

 

39) تكرار برخي از كلمات مثل حسن مهربان مهربان مهربان بود به جاي حسن مهربان بود.

 

10) اشكال در صداكشي كلمه‌هاي چندبخشي.

 

40) دو تايي ديدن برخي از كلمات.

 

11) اشكال در صداكشي كلماتي كه “او” دارند مثل: جو، رو.

 

41) تكرار برخي از كلمات در قسمت‌هاي مختلف جمله.

 

12)اشكال در صداكشي كلماتي كه”اي”دارندمثل: سي،مي،بي.

 

42) مكث و توقف زياد بين تلفظ كلمات.

 

13) اشكال در صداكشي مصوت‌ها مثل مداد، رفت، گفت.

 

43) خواندن با سرعت بسيار كُند.

 

14) اشكال در صداكشي كلماتي كه مد دارند مثل: جا، را، ما.

 

44)خواندن بسيار تنداما دقت بسياركم كه كلمات حذف گردد

 

15) زير لبي و بسيار آهسته خوان.

 

45) خواندن كلمات يك جمله بدون نظم و ترتيب كلمات. مثل خواندن حسن رفت امروز به مدرسه.

 

16) اشكال در تركيب صداها و ساختن كلمه.

 

46) اضافه كردن حرف ربط. علي به مدرسهبه رفت.

 

17)تكراريك بخش دركلمه مثل مهر مهر مهربان. مهربان

 

47) تكرار حروف در يك جمله.

 

18) تكرار يك بخش در برخي از كلمه‌هاي يك جمله مثل علي به مدمدمدرسه رفت به جاي علي به مدرسه رفت.

 

48) گم كردن كلمات در يك سطر.

 

19) تكرار يك حرف در كلمه مثل خواندن مددددرسه به جاي مدرسه يا ع‌ع‌ع‌علي به جاي علي.

 

49) گم كردن سطرها.

 

20) فراموش كردن صداهاي ابتداي بخش، پس از صداكشي بقيه بخش.

 

50) عدم رعايت نشانه‌ها. مثل نقطه، كاما و امثال آن.

 

21) فراموش كردن صداي حروف.

 

51) خواندن و تلفظ برخي كلمات استثنايي با همان شكل نوشته شده. مثل خواهر، خواب . خواند.

 

22) فراموش كردن صداي بخش اول، پس از پايان كامل بخش كردن كلمه چند بخشي.

 

52) آشنا نبودن به مفهوم زمان، مثلا عدم تشخيص تفاوت رفت، رفته است، مي‌رود.

 

23)فراموش كردن كلمه‌هاي ابتدايي جمله‌اي كه مي‌خواند. مثلا علي به مدرسه رفت. سؤال مي‌كنيم چه كسي به مدرسه رفت؟ فراموش مي‌كند علي“.

 

53) عدم هماهنگي بين فعل و ضمير؛ مثلا خواندن او به مدرسه رفتيم به جاي او به مدرسه رفت“.

 

24) فراموش كردن مفاهيمي كه خوانده است.

 

54) توجه به خواندن كلمه و عدم توجه به معناي آن.

 

25) اشكال در تشخيص ديداري حروفي كه ظاهر مشابه دارند مثل ب، ف،ت، يا ك، گ.

 

55) عدم فهم معناي كلمه.

 

26) اشكال در تشخيص ديداري كلماتي كه ظاهر مشابه دارند مثل داد، راد،دار، يا باد، ماد.

 

56) توجه به خواندن جمله و عدم توجه به ارتباط واژه‌ها و معناي آن.

 

27) افزودن برخي از صداها به كلمه مثلاكردند را بگويد مي‌كردند يا بگويدكرده‌اند.

 

57) عدم فهم معناي جمله. 

 

28) حذف يا تحريف بخشي از كلمه مثل گفتن مي‌يد به جاي مي‌گويد“.

 

58) عدم فهم معناي عبارت.

 

29) درست نديدن كلمه مثلا رود رادور مي‌بيند.

 

59) عدم فهم اصلي متني كه خوانده است.

 

30) حذف برخي از كلمات مثل نخواندن كلمه مدرسه در جمله: علي به مدرسه رفت.

 

60) فهميدن محتواي متن اما ناتواني در پاسخ به پرسش‌ها.

 

ـ از شماره 1 تا 19 جدول سمن مربوط مي‌شود به مشكلات زبان و تكلم. تمرين‌هايي درباره شنيدنو تلفظ كردن پيشنهاد مي‌گردد.

ـ از شماره 20 تا 24 جدول سمن مربوط مي‌شود به حافظه و توالي شنيداري. 

ـ از شماره 25 تا 49 جدول سمن مربوط مي‌شود به ادراك ديداري، حافظه ديداري، تميز ديداري، توالي ديداري و جهت يابي و… .

ـ شماره 50 جدول سمن مربوط مي‌شود به نشانه‌هايي مثل نقطه و امثال آن. با تمرين خواندن توسط معلم و تكرار آن توسط دانش‌آموز يادگيري ممكن است. 

ـ شماره 51 جدول سمن مربوط مي‌شود به خواندن موارد استثنايي در زبان فارسي. با شيوه‌هاي تدريس و خلاقيت معلم و درمانگر امكان يادگيري ميسر مي‌شود.

ـ شماره‌هاي 52 و 53 جدول سمن مربوط مي‌شود به مفهوم زمان و ضماير و افعال. اين روش با استفاده از تمرين و تكرار امكان پذير مي‌باشد. مثال:

من الان به دبستان …………………………………. .                 او الان به دبستان…………………………………. .

من ديروز به مدرسه …………………………………. .            او ديروز به مدرسه…………………………………. .

ـ از شماره 54 تا 60 جدول سمن مربوط مي‌شود به فهم واژه‌ها، جمله‌ها، عبارت‌ها و متن. (تبريزي،1378)

 

شما والدين يا آموزگار عزيز  مي توانيد به راحتي انواع اختلالات يادگيري را بطور دقيق و مشخص تشخيص داده و بررسي نموده و تمرينات مناسب خود را تهيه و تا حد امكان مشكل درسي فرزند خود را درمان نماييد.

براي مشاهده فايل هاي تشخيصي و تمرينات درماني و …اينجا كليك نماييد.

پست‎های مرتبط:

اختلال حسی در اطفال

اختلال حسی در اطفال اگر هرکدام از نماهاي رفتاري ،...

6 توصیه برای درس خواندن و موفقیت در امتحانات و آزمون‌ها

6 توصیه برای درس خواندن و موفقیت در امتحانات و آزمون‌ها...

مهارت های زبان آموزی در روش مونته سوری

مهارتهاي زبان آموزي: “زبان” اساس پيشرفت كودك است، چون او...