درمان اختلال نوشتن با نرم افزار

نرم افزار يافتن 7 اشتباه يافتن تفاوت هاي بين دو تصوير علاوه بر تقويت دقت و تمركز ؛ منجر به تقويت تميز...
نرم افزارهای کاربردی اختلالات یادگیری
نرم افزار ماز بازی با  مازها :یکی از بهترین بازی های فکری، بازی با مازها maz یا مسیریابی مارپیچ می باشد .لذا...