نوشته‌ها

پیشگیری از اختلالات یادگیری در دوره پيش از دبستان

/
پیشگیری از اختلالات یادگیری در دوره پيش از دبستان مهارتهاى خوديا…

11تمرین اساسی برای پیشگیری از اختلالات یادگیری

11تمرین اساسی برای پیشگیری از اختلالات یادگیری 1- رشد تن آگاهی وجه…