سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

-1 فعالیت های تخته تعادل
از تخته تعادل معمولاً در برنامه ی آموزشی اوایل کودکی استفاده می کنند . این تخته می تواند عرض مختلفیداشته باشد، هرچه باریک تر باشد فعالیت کردن روی آن دشوارتر است. گوشه های تخته را باید با قلاب هاییبست که وارونه نشود. این تخته را هم می توان هم از سطح باریک و هم از پهنای آن مورد استفاده قرار داد. درگام به جلو کودک به آرامی به طرف جلو حرکت می کند. او می تواند گام های بلند و یا کوتاه بردارد و یا این کهبا پنجه و یا پاشنه بر روی تخته حرکت کند. این فعالیت با پای برهنه در مقایسه با زمانی که کودک کفش به پادارد دشوارتر است. کودکان می توانند حرکت بر روی تخته را به شکل گام به عقب و گام به پهلو انجام دهند.
کودک در حالی که تعادل خود را حفظ می کند به عقب یا از کناره های تخته باید حرکت کند. فعالیت های
پیچیده تر می توانند به شکل های مختلفی برای کودکان تدارک دیده شوند. برای مثال به عقب برگشتن مکرر برروی تخته تعادل، زانو زدن، انداختن اشیایی مثل توپ یا لوبیا در داخل ظرف هایی که بر روی تخته تعادل تعبیهشده اند در حالی که مسیر تخته را طی می کند، دنبال کردن دستورات شفاهی یا ضبط شده در حال عبور از رویتخته، یا راه رفتن بر روی تخته در حالی که چشم های کودک بسته یا چشم ها بر شیء خاصی متمرکز هستند .
-2 اسکیت برد
کودک بر روی تخته باریکی که چرخ های کوچکی به آن متصل است حرکت می کند . به این شکل که بر روی
شکم روی تخته می خوابد و یا با زانو ایستاده روی آن حرکت می کند. سطح حرکت می تواند صاف یا شیبدارباشد .
-3 نشستن و برخاستن
کودک بر روی زمین با زانوها در حالی که نوک پاها بر روی سطح زمین قرار دارد می نشیند. از او خواسته میشود که بلند شود و بنشیند. تمرین ها تغییر می کنند، به این شکل که ابتدا از شاگرد خواسته می شود این کاررا با پا بدون استفاده از دست و سرانجام با چشم های بسته و باز انجام داد .
-4 پریدن و چرخیدن
از کودکان خواسته می شود که بپرند، پاها را از یک دیگر باز کنند و دست ها را بالای سرشان ببرند و دست بزنند.
برای تغییر این فعالیت، کودک می تواند چرخش های ربع دایره، نیم دایره و تمام دایره را داشته باشد یا این کهبه چپ، راست، بالا و پایین بپرد .
5-لی لی کردن
از کودک خواسته می شود روی یک پا لی لی کند و بعد پای خود را عوض کند. از الگوهای موزون استفاده کنید:
چپ، چپ، راست، راست یا چپ، چپ، راست یا راست، راست، چپ .
-6 تمرینات بالا و پایین پریدن

کودکان بر روی تخته پرش یا تخته فنری، تخت خواب فنری، تشک فنری یا تیوپ لاستیک یک کامیون بزرگ
بالا و پایین می پرند .
-7 پرش جفت پا
این عمل فعالیتی دشوار برای کودکان دارای هماهنگی حرکتی ضعیف است، جهیدن یا پرش جفت پا ترکیبی ازتعادل، حرکت بدنی، توازن و هماهنگی است. برخی از کودکان نیاز به کمک جهت یادگیری این فعالیت دارند .
-8 بازی حلقه ) هوپ (حلقه ها اندازه های متفاوتی دارند، از هلاهوپ می توان برای رشد مهارت های حرکتی استفاده کرد. هلاهوپهمان بازی های حلقه ای است. از کودکان خواسته می شود که آن ها را به دور بازوها، سینه بچرخانند، توپ هارا داخل آن ها به بالا و پایین بیندازد، یا داخل آن ها راه برود و خارج شود .
-9 مهارت های طناب کشیدن
از یک طناب بلند می توان در تمرین های مختلف استفاده کرد. از کودک خواسته می شود که طناب را به اطرافقسمت مشخص شده بدنش ) مثلاً زانو، مچ پا و کمر ) به منظور آموزش تصویر بدنی بپیچاند. هم چنین از کودکخواسته می شود بر اساس دستورها طناب را به دور صندلی بپیچاند یا زیر میز قرار دهد. به این طرف و آن طرفطناب بپرد یا با آن اشکال، حروف یا اعدادی را درست کند .