سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمرینات مربوط به خرده آزمونهای وکسلر 4 تکمیلی(integrate)-فهم کلامی

 

فهم کلامی

 

 

شباهتها(اصلی)

 

 

 

 

تمرینات:پیدا کردن شباهتها و تفاوتهای تصاویر-پازل-شناخت زمان(ساعت-دقیقه—ثانیه-روز-ماه-سال-فصل و…)مکعبهای رنگی-کارتهای توالی-معانی کلمات خوانده شده در کتاب فارسی و کلمات هم خانواده-مرتب کردن تصاویر در هم ریخته-کارت دید آموز-تعریف داستان و خاطره-پیدا کردن یک حرف از بین سایر حروف یا کلمات مشابه–جمله سازی–داستان گویی و داستان نویسی در باره تصاویر- داستان خوانی–دومینوی الفبای فارسی–افزایش اطلاعات عمومی–بازیهای فکری

 

 

واژگان(اصلی)

 

 

 

 

روخوانی و روانخوانی-ترکیب صداها و ساختن کلمات-جمله سازی و انشا نویسی-کارت دیدآموز-تعریف خاطره-داستان خوانی–تصحیح دیکته توسط دانش آموز–پیداکردن کلمه صحیح از بین چند کلمه–تفاوتها و تشابهات-کامل کردن کلمات و تصاویر  ناقص–مرتب کردن جمله ها–داستان گویی و داستان نویسی در باره تصاویر–آموزش حروف استثناء–آموزش حروف الفبا حتی برای پایه های بالاتر–استفاده از الفبای مغناطیسی-استفاده از روش سینا–استفاده از روش فرنالد–دومینوی الفبای فارسی-تقویت حافظه دیداری–تقویت توالی و حساسیت شنیداری–بخش و صداکشی حتی در پایه های بالاتر–وصل نقطه چین

 

فهمیدن(اصلی)

 

 

 

 

داستان نویسی در مورد تصاویر-جمله سازی-افزایش اطلاعات عمومی-تفاوتها و تشابهات تصاویر-وصل نقطه چین–بازیهای فکری-بگرد و پیداکن-شمارش پول-شناخت زمان(ساعت-دقیق—ثانیه-روز-ماه-سال-فصل و…)-معرفی مشاغل-تقویت حافظه دیداری و شنیداری-کامل کردن جملات ناقص-معرفی اعضای خانواده خود دانش آموز-شناخت مسئولین مدرسه به همراه سمت آنها-آشنایی با  کشور،استان و شهر محل سکونت دانش آموز-شناخت شهرهای مجاور محل سکونت-

 

 

اطلاعات(جاشین)

 

 

 

 

افزایش اطلاعات دانش آموز در زمینه های مختلف از جمله: شناخت اعضای بدن-شناخت اطرافیان- شناخت حیوانات-میوه ها-مشاغل-شناخت زمان(مانند خرده آزمون قبلی)-قصه گویی و داستان نویسی-تعریف خاطرات-تفاوتها و تشابهات-شناخت محل زندگی خود(استان-شهر-میدان-خیابان اصلی-خیابان فرعی-کوجه-پلاک-کد پستی-تلفن منزل-شماره تلفن همراه والدین و…)-معنی کردن کلمات کتاب های درسی–جمله سازی–مرتب کردن جمله ها-ماز-پازل-دارت-پرتاب حلقه(برای دقت)- -تقویت حافظه دیداری-تقویت حافظه شنیداری و..

 

 

 

استدلال کلمه(جانشین)

 

 

 

ماز-پازل-تفاوتها و تشابهات-حل مسائل از ساده به مشکل-شناخت زمان-ترکیب صداها و کلمه سازی-جمله سازی-داستان نویسی و قصه گویی بر اساس تصاویر-کارتهای دید آموز-افزایش خزانه لغات-افزایش اطلاعات عمومی-نتیجه گیری از داستانها–پیداکردن کلمه صحیح از بین چند کلمه-کامل کردن کلمات و تصاویر  ناقص-روخوانی از متن کتابهای درسی(فارسی-علوم و…) -کلمه سازی با حروف در هم ریخته–بازیهای فکری و…

 

تمرینات مربوط به خرده آزمونهای وکسلر 4 تکمیلی(integrate)-استدلال ادراکی

 

استدلال ادراکی

 

 

طراحی مکعبها(اصلی)

 

 

تمرینات فراستیگ- مکعبهای رنگی-ماز-پازل-تشابهات و تفاوتها-نخ کردن مهره های رنگی-شمارش اعداد-توالی اعدادانجام تمرینات کتاب ریاضی-شمارش پول-کارت دیدآموز- تقویت دقت–طبقه بندی تصاویر–تشخیص شکل از زمینه–عدد نویسی و حروف نویسی-آموزش مفاهیم-تمرینات حرکتی-هماهنگی چشم و دست-دارت–تکمیل تصاویر ناقص-تمرینات تعادل–تشخیص و ضعیتهای مختلف اشکال در فضا–پرتاب حلقه- تمرینات نگهداری ذهنی-حل مسئله–بریدن-نقاشی کردن-کپی کردن-چسباندن و…

 

 

 

مفاهیم تصویر(اصلی)

 

 

 

 

تفاوتها و تشابهات-طبقه بندی بر اساس رنگ و شکل و…-کارت تصاویر شناخت میوه ها و حیوانات و مشاغل و…-افزایش اطلاعات عمومی-افزایش دقت بینایی و شنوایی-شناخت زملن- مقایسه اشکال مختلف باهم-کپی کردن و چسبانده تصاویر مختلف-تشخیص شکل از زمینه-تمرینات نگهداری ذهنی-روخوانی و رونخوانی از کتب درسی(فارسی،علوم،و…) تقویت حافظه بینایی و شنوایی

 

 

 

 

 

 

استدلال ماتریس(اصلی)

 

 

تفاوتها و تشابهات-طبقه بندی تصاویر و اشیا  بر اساس شکل و رنگ و…-کامل کردن جملات ناقص -شناخت زمان-شناخت محل جغرافیایی(شهر-استان-خیابان و…)پازل-ماز-بگرد و پیداکن-مکعبهای رنگی-بریدن و چسباندن تصاویر-کپی کردن تصاویر-نخ کردن مهره های رنگی- تقویت حافظه بینایی-وصل نقطه چین-کامل کردن تصاویر ناقص

 

 

 

 

 

تکمیل تصاویر(جانشین)

 

 

 

 

کامل کردن جملات ناقص-کامل کردن تصاویر ناقص-وصل نقطه چین-ماز-پازل-کارت دوخت-شناخت اعضای بدن و تن آگاهی-بگرد و پیداکن-تفاوتها و تشابهات تصاویر و اشیاء و…- پیداکردن حروف مشابه در متن-روخوانی از متن درس-ساخت کاردستی-نقاشی-افزایش دقت و انجام تمرینات مربوطه-تقویت حافظه بینایی-

 

 

 

 

تمرینات مربوط به خرده آزمونهای وکسلر 4 تکمیلی(integrate)-حافظه فعال

 

حافظه فعال

 

 

ظرفیت عدد(اصلی)

 

 

 

 

 

 

شمارش-عددنویسی و حروف نویسی-تقویت حافظه شنوایی-بشنو و پیداکن-ماز-پازل-تفاوتها و تشابهات-جمله سازی-داستانگویی-شناخت جزییات تصاویر و اشکال-نخ کردن مهره های رنگی-مرتب کردن تصاویر در هم ریخته شده-مرتب کردن حروف و ساختن کلمه-تمرینات نگهداری ذهنی-تمرینات ارزش مکانی-شناخت ساعت-شناخت زمان-تمرینات چهار عمل اصلی(جمع و تفریق و ضرب و تقسیم)-تمرینات حساسیت شنوایی-حل مسئله بصورت ذهنی-شناخت اشکال هندسی-انجام دستورات شفاهی-افزایش خزانه لغات-افزایش اطلاعات عمومی

 

 

 

 

 

توالی عدد-حرف(اصلی)

 

 

 

 

طبقه بندی تصاویر و اشیاء-بگرد و پیداکن-شناخت حروف الفبا-نخ کردن مهره های رنگی بصورت  متوالی و متناوب-شمارش اعداد-عدد نویسی و حروف نویسی-وصل نقطه چین-ماز-پازل-کارت دوخت-کامل کردن تصاویر و جملات  ناقص- ترتیب تصاویر

 

محاسبات(جانشین)

 

 

 

 

 

 

انجام تمرینات ریاضی(جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و..)-حل مسئله بصورت کتبی و ذهنی–عدد نویسی(با رقم –با حروف)-شناخت زمان-شناخت پول-شناخت اشکال هندسی-پازل-فراستیگ-ماز-حل معما–طبقه بندی تصاویر-تشخیص شکل از زمینه–تشخیص و ضعیتهای مختلف اشکال در فضا–تمرینات مربوط به وزن-حجم-اندازه و… -ارزش مکانی و…

 

 

تمرینات مربوط به خرده آزمونهای وکسلر 4 تکمیلی(integrate)-سرعت پردازش

 

 

سرعت پردازش

 

 

رمز نویسی(اصلی)

 

 

 

 

 

 

 

تمرینات رمز نویسی-فراستیگ-تقویت حافظه بینایی-بازی با مکعبهای رنگی-نخ کردن مهره های رنگی-هماهنگی چشم و دست-تمرینات حرکتی-تقویت عضلات ظریف مانند:بازی با خمیر بازی،مجاله گردن کاغذ،پرتاب کردن و گرفتن توپ و…-تقویت حافظه شنوایی-افزایش اطلاعات عمومی-شناخت محل زندگی با ذکر آدرس دقیق-حفظ کردن شماره تلفن  والدین-ماز-پازل-معما-نقاشی کردن-بریدن و چسبان تصاویر-خواندن و یا حفظ کردن شعر-کارت دیدآموز-کارتهای پومین-پیداکردن یک حرف از بین سایر حروف-دارت

 

نمادیابی(اصلی)

 

 

 

 

 

 

ماز-پازل-تفاوتها و تشابهات تصاویر و اشیاء-تمرینات رمز نویسی-تقویت حافظه بینایی-هماهنگی چشم و دست-تمرینات مربوط به دقت-شناخت اشکال هندسی-نخ کردن مهره های رنگی-کارت دوخت-طبقه بندی بر اساس رنگ و شکل و اندازه و…-وصل نقطه چین-تقویت عضلات ظریف(مانند:بریدن-چسباندن-نخ وقرقره-مجاله کردن کاغذ-خمیر بازی و…-قصه گویی- داستان نویسی-تکمیل تصاویر و جملات ناقص جهت سازماندهی ذهنی-فراستیگ

 

 

حذف کردن(جانشین)

 

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی تصاویر و اشیاء بر اساس اندازه و شکل و رنگ و…-پیداکردن حرف از بین سایر حروف-پیداکردش شکل و اشیاء خواسته شده از بین سایر اشکال و یا اشیاء-حذف کلمات تکراری در یک جمله-حذف کلمه اضافی در یک جمله-حذف نقطه،تشدید،سرکش اضافی کلمات ارائه شده-تقویت دقت-تقویت حافظه بینایی-شناخت اشیا و حیوانات و میوه ها-افزایش اطلاعات عمومی-هماهنگی چشم و دست-تمرینات حرکتی-تمرینات تعادل- مکعبهای رنگی

 
 
با تشکر از خانم مرضیه لک
منبع:وبلاگ مشکلات یادگیری

شاید موضوعات زیر هم مورد علاقه شما باشند:

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)