سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روش ادراکی حرکتی: طرفداران این روش) کپارت، گتمن، برچ( معتقدند که یادگیری حرکتی مبدأ یادگیری است و فرایندهای ذهنی عالیتر پس از رشد مناسب سیستم حرکتی و سیستم ادراکی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی و ادراکی بوجود می آید. کپارت عقیده دارد که یادگیریهای حرکتی بر هوش و تحصیلات موثر است. او معتقد است که رشد کودک با کنترل حرکات شروع می شود و مراحلی مانند کشف منظم، ادراک مسائل، ترکیب تکمیل دریافتهای حسی و درپایان تشکیل مفاهیم را طی می کند. و می گوید هر مرحله از مرحله پیشین کاملتر و پیچیده تر است و کودکان عادی این مراحل را به سادگی و با ترتیب درست طی می کنند اما در مورد دانش آموزان با اختلالات یادگیری ممکن است در مراحل مختلف رشد انقطاعی رخ دهد.
در اینجا او ابراز می دارد که می باید روند رشد از طریق روشهای آموزشی – روانی بازسازی شود.
تمرینات و پیشنهادهای کپارت برای تقویت یادگیری:

تمرین و آموزش برای تقویت یادگیریهای ادراکی و حرکتی
الف.نرده چوبی. ب. تخته تعادل.
ج. توری آکروبات یا تشک ژمناستیک د. فرشته در برف.
خ. بازیهای تقلیدی. و. تقلید صدای موزون.
تمرین و آموزش برای تقویت پیوند ادراکی – حرکتی
الف. فعالیتهای مربوط به عضلات بزرگ
ب. فعالیتهای مربوط به عضلات ظریف
ج. تمرین برای پیوند ادراک بینایی – حرکتی
د. تمرین برای پیوند ادراک شنوایی – حرکتی
تمرین و آموزش برای تقویت کنترل بینایی.
الف. تمرین برای تقویت تمرکز چشمی.
ب. تمرین برای تقویت تعقیب چشمی.
تمرین و آموزشهای لازم قبل از شروع به نوشتن :
الف. آزادانه برتخته ی کلاس هر نوع خطی را که می خواهند ترسیم کنند.
ب. نقاشی با انگشتان.
ج. کپی کردن اشکال منظم هندسی.
تمرین و آموزش برای تقویت ادراک چشم:
الف. تشخیص و تمیز اشیأ و تصاویر مختلف.
ب. جور کردن اشیأ و تصاویر.
ج. تشخیص حروف و اعداد
د. تشخیص قسمتهای حذف شده.
روش چند حسی :
روش خانم دکتر گریس فرنالد که در آن توازن و تعادلی برای استفاده از حس بینایی، حس شنوایی و حس لامسه مورد نظر است، و آنرا روش ))تعقیب حسی(( نیز می گویند از بقیه ی روشهای چند حسی کاملتر و دستور العملهای آن مشخص تر است. علت وجه تسمیه این نام، آن است که در این روش تعقیب با انگشتان به حواس بینایی وشنوایی برای یادگیری اضافه می گردد.
خانم فرنالد ابراز می دارد که دانش آموزان با اختلالات یادگیری در مدارس عادی شکستهای متعددی را تجربه کردهاند، به همین سبب آنان دچار ضعف در اعتماد به نفس هستند. بنابراین توجه به این نکته و تلاش در جبران آن بااستفاده از روش ))شرطی شدن مجدد(( و رعایت پیشنهادهای زیر موفقیت برنامه چند حسی را بیشتر می سازد:
-1 از جلب توجه کودک به شرایطی که باعث تشدید هیجانات او می گردد پرهیز شود.
2. از به کار بردن روشهایی که قبلاً بر کودک آزمایش شده و فایده ای نداشته است پرهیز شود. زیرا کودک تکرار کاربی حاصل را بی ثمر می داند و نسبت به آن واکنش مناسب نشان نمی دهد.
3. از ایجاد شرایطی که در آن دانش آموز دچار دستپاچگی می گردد پرهیز شود.
4. از توجه مستقیم به ناتوانی کودک در انجام فعالیتها پرهیز شود.
مراحل روش چند حسی فرنالد :
اولین مرحله در هر برنامه ی آموزشی و ترمیمی در کلاس یا کلینیک آن است که برای کودک روش مورد استفاده را توضیح دهیم و یادآور شویم که دانش آموزان دیگر نیز مشکل او را داشته اند، اما آنان با این روش، در خواندن، هجی کردن و نوشتن پیشرفت حاصل کرده اند.
دومین مرحله از روش چند حسی آن است که از دانش آموز بخواهید هر کلمه ای را که دوست دارد یاد بگیرد، انتخاب کند و سپس نوشتن و تشخیص آن را )خواندن( به او بیاموزید.
نکات ضروری برای کسب موفقیت در روش چند حسی:
1. کلمه و همچنین موضوع داستان باید توسط کودک انتخاب شود، زیرا در این صورت انگیزه ی یادگیری در اوبیشتر می شود.
2. تعقیب کلمه نوشته شده با انگشت ضروری است.
3. لازم است کودک پس از تعقیب کلمه با انگشت خود و تکرار بسیار این عمل، کلمه را بدون نگاه کردن به آن بنویسد.
4. اگر کودک هنگام نوشتن کلمه، حرفی را اشتباه نوشت، در این صورت تمام کلمهرا باید از نو بنویسد.
5. کودک باید در حالی که کلمه را با انگشت خود تعقیب می کند و یا آنرا می نویسد، کلمه را با صدای بلند تلفظکند.
6. هنگامی که تعقیب با انگشتان بجز موارد استثنایی لازم نیست، بایگانی کلمات با خط درشت به بایگانی کلماتتایپ شده تبدیل می گردد.
لازم به توضیح است که دکتر فرنالد علت بیشتر موارد نارساخوانی را مسدود شدن فرایند یادگیری به خاطر روش معمول آموزش خواندن در مدارس عادی می داند. او می گوید روش معمول آموزش خواندن در مدارس تاکیدی بیش از حد بر حس بینایی دارد و از حواس دیگر بویژه حس لامسه کمتر کمک می گیرد.

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)