سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای تقویت دید ( واگرا– و همگرا ) به نکات زیرتوجه شود.

درنوع دیدهمگرافردبه یک کلمه یایک شیی انقدرمتمرکزمی شودکه اشیای اطراف ان رامبهم وغیرواضح
می بیندامادردیدواگرافقطبه یک نقطه یایک کلمه نگاه میکندولی کلمات مجاوران رانیزمی بیند.
برای تقویت مهارت دیدواگرا:
1- کلمه ای راکه دروسط یک سطرنوشته شده است به کودک نشان می دهیم وبه او می گوییم تابه
ان کلمه نگاه کندوسعی کنددرهمان حال بدون اینکه چشمانش راحرکت بدهدیاجهت دیدش راعوض کند.پیرامون رانیزببیند.
2- یک دایره کوچک دروسط تخته سیاه رسم می کنیم ومرکزان رابایک نقطه مشخص می کنیم .
سپس ازدانش اموزمی خواهیم به مرکزدایره نکاه کندوبدون اینکه درزاویه دیدخودتغییرجهت دهداشیا
پیرامون تخته سیاه رانام ببرد.
برای تقویت مهارت دید همگرا :
1- دانش اموزبه کلمه ای دربین یک سطرتوجه کرده وسعی کندان کلمه رابه طورکامل ودقیق ببیندو
سایرکلمات سطرراندیده ویاانهارامبهم ببیند.
2- دایره ای رسم کرده ومرکزان رابایک نقطه مشخص می کنیم سپس از او می خواهیم روی نقطه
انچنان تمرکزکندکه نتوانددایره را ببیندویااینکه دایره رامبهم ببیند.

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)