سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نمونه فعالیت هایی برای تقویت ادراکات حس به حس

1- بینایی به شنوایی: در اینجا کودک را راهنمایی کنید که به تصویری از نقطه وخط نگاه کرده وسپس ازمیان قطعات موزون آهنگ قطعه ای را که باآن مناسبت داردانتخاب کند.

2- شنوایی به بینایی: این تمرین تا حدی عکس تمرین قبلی است. در اینجا کودک را راهنمائی کنید که به یک قطعه موزون گوش فرا دهد. وی باید از میان تصاویر مختلفی از نقطه و خط، نمونه ای را که از نظر بینایی با آن قطعه مناسبت دارد انتخاب کند.

3- شنوایی به حرکتی – بینایی: به کودک بگویید که به یک قطعه موزیک گوش فرا دهد آنگاه شنیده هایش را با ترسیم نقطه و خط منطبق با آن، روی کاغذ به شکل بصری نشان دهد.

4-شنوایی – کلامی به حرکتی: برای این کار از بازیهای مشابه «بابام میگه» استفاده کنید. کودک با شنیدن دستورات و ادراک آن، دستورات ارایه شده را به حرکت اندامهای مختلف بدن منتقل می کند.

5- لمسی به بینایی – حرکتی: کودک با دستمالی اشیاء در داخل یک جعبه یا زیر یک سرپوش، احساس خود را از شکل اشیاء روی یک تکه کاغذ ترسیم می کند.

6- شنوایی به بینایی: صدای چیزهای مختلف، حیوانات اهلی، وسایل خانگی و غیره را ضبط کنید. پس از ریختن آن کودک با صدای هر چیز را با تصویر همان مطابقت دهد.

7- تقطیع نامها: هجاهای نام کودکان را با صدای بلند و کوتاه در آورده و با عدد مشخص کنید و بعد به صورت آهنگ به ضربه های روی طبق منتقل کنید، مثلاً فرض کنید نام یکی از کودکان، سلیمان دور اندیش، است.

8- بینایی به شنوایی – کلامی: کودک را وادارید که به تصاویری نگاه کند. مثلاً از او بپرسید: کدام با «فِ» شروع می شود؟ کدام با «کُت» هم قافیه است؟ کدامیک در نام خود «اِ» دارد؟

9- شنوایی – کلامی به بینایی: تصویری را به کودک توضیح دهید. سپس از او بخواهید تا تصویر مورد وصف شما را از بین تعدادی تصاویر پیدا کند.

 منابع اقتباسی :

1-رالد والاک و مک لافلین (1980) ناتوانایهای یادگیری، ترجمه تقی منشی طوسی، (1369). مشهد، نشر آستان قدس رضوی.

2-هالاهان و کافمن (1988) کودکان استثنایی، ترجمه مجتبی جوادیان (1371) مشهد، نشر آستان قدس رضوی.