سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آزمون ادراک دیداری فراستیگ

ادراک دیداری فراستیگ
ادراک دیداری
یادگیری به طورناگهانی وزمانی که کودک درسن 5یا6سالگی به مدرسه می رود آغاز نمی شودبلکه طی سال های رشد کودک به طورجدی وفعالانه به یادگیری می پردازد.ادراک فرایند بازشناسی وتفسیر اطلاعات حسی است.به عبارت دیگرادراک توانایی هوش برای معنابخشیدن به تحریک حسی است.به طورمثال:مربع بایدبه صورت شکلی کلی درک شودنه به صورت چهارخط مجزا وازآنجاکه ادراک مهارتی آموختنی است فرایندآموزش می تواند تاثیر مستقیمی برامکانات آموزش بگذارد.ادراک دیداری نقش عمده ای دریادگیری تحصیلی ،به وی‍‍ﮋه درخواندن دارد.دانش آموزان درانجام دادن تکالیفی که مستلزم تمایز دیداری حروف وواﮋه هاست دچارمشکل می شوند،همان طور که درانجام دادن تکالیفی که شامل اعداد ،طرح های هندسی وتصاویر است هم دچارمشکل می شوند.
مثال عینی مربوط به مشکل ادراک دیداری:
مریم در8سالگی می توانست تکالیفی که مستلزم پردازش شنیداری بالاترازسطح سنی اش بود،انجام دهد.اوحروف الفباراپشت سرهم به راحتی می توانست بگوید.افزون براین شعرهای مهدکودک رانیزخوب یاد میگرفت.ارقام وشماره تلفن هاوآموزش های کلامی زیادی رابه خاطرمی سپردویادگرفته بودکه خیلی سریع آواها یاصداهای کلمات راکشف کند .اماتکالیف دیداری برای مریم دشواربود،مثلا”قراردادن قطعات پازل درکناریکدیگر،نگاه کردن وبه خاطرسپردن شکل های طراحی شده ،مرتب کردن مکعب ها،به خاطرسپردن توالی وترتیب اشیایی که دیده بودویادآوری کلماتی که مشاهده کرده بود.pakdelha.blogfa.com
آزمون ادراک دیداری فراستیگ:
فراستیگ معتقداست ادراک یکی ازاعمال روانشناختی اولیه است که بدون آن تمام اعمال بدن حتی ساده ترین آنها ازقبیل دفع وتنفس متوقف می شودوزنده بودن راناممکن می سازد.ادراک توانایی تشخیص وتفسیرمحرک هاست که ازطریق ارگان های دریافت کننده به وقوع نمی پیونددبلکه درمغزروی می دهد.اومعتقداست رشد ادراک دیداری که دربین سنین 5/3تا5/7 سالگی اتفاق می افتدباتاخیرهمراه می باشدموجب برخی آسیب های شناختی خواهدشد.وی برای سنجش انواع مهارتهای دیداری 5تست فرعی درنظرگرفته است.
آزمون 1هماهنگی چشم ودست:
که شامل کشیدن خطوط ممتدمستقیم ،منحنی یازاویه داربین دوحداز پهنای متفاوت یاازنقطه ای به نقطه دیگر بدون خطوط راهنما می باشد.
· برای اجرای این آزمون به یک یادومداد ودفترچه آزمون نیازاست.
· قبل ازشروع هرگزینه باید به صورت نمایشی روی تخته نشان دهیم که نبایدمدادراازروی صفحه برداشت مگراینکه کارتمام شده باشد.
· درطول اجرای آزمون کودک نباید کتابچه رابچرخاندواگرکودکی اصرارداشت نمره ای برای اودرنظرگرفته نخواهدشد.
· اگرکودک خط راازراست به چپ بکشد یاازپایین به بالا نبایدنمره راکم کردولی بایدموردتوجه قرار گیرد.
· بعدازاتمام هرگزینه بایدکودک مدادش راروی زمین بگذارد.
· این آزمون دارای 16گزینه است که به ترتیب اجرامی شود.
ملاک های نمره گذاری :
گزینه 1تا4حداکثر نمره 2می باشد.
نمره2درمواردزیرمنظورمی شود.
· گرخط شکسته ای بین خطوط راهنما ازشکلی به شکل دیگر کشیده شده باشد.
· اگرکودک هنگام رسم خط مدادش رابردارد اماخط رابدون قطع کردن یاانحراف یازاویه تندادامه دهد .
· زاویه ولغزش درکشیدن خط
نمره 1درمواردزیرمنظورمی گردد:
· اگرخط مداد یکبار یابیشتربا خطوط راهنما تلاقی کند.
· اگرخط رسم شده ازهردوشکل بیرون بزندبه شرط اینکه حداکثراز2/1 اینچ بیشترباشد.
نمره 0 درمواردزیرمنظور می شود:
· اگرخط رسم شده ازخطوط راهنما بیرون بزند.
· اگرشکستگی ،انشعاب یازاویه تیزی درخط رسم شده وجودداشته باشد.
· اگرخط رسم شده ازشکل بیرون بزند واین بیرون زدن از2/1 اینچ بیشترباشد.
· اگرخط رسم شده بیشتراز 8/1 اینچ ازهرطرف خطوط راهنما بیرون زده باشد.
· اگرخط ناقص ،تصحیح شده ،پاک شده یاشکسته باشد.
گزینه 5:
ملاک نمره گذاری این گزینه مانند گزینه 1تا4می باشد فقط حداکثرنمره دراینجا 1می باشد.نمره 1درمواردی که کامل بکشد ویااینکه خط باخطوط راهنما برخورد کندامابیرون نزند.ونمره 0 مه مانند گزینه های قبل می باشد.
گزینه 6تا8:حداکثرنمره 2می باشد.ومانندگزینه 1تا4می باشد.
· اگرخطی 2/1اینچ بلندتر ازشروع وپایان خطوط راهنما باشدویابیشتراز8/1اینچ ازخطوط راهنماداخل رفته باشد نمره آن گزینه 0 می باشد.
گزینه 9:حداکثرنمره 1می باشد.
· اگرخط رسم شده بامداد خط چاپی را بپوشاند وهیچ سفیدی مشخص نشود نمره 1داده می شود.
· اگربین خطوط مدادی وچاپی سفیدی مشخص شود نمره 0 داده می شود .وملاک های نمره گذاری گزینه های قبلی هم درنظرگرفته می شود.
گزینه های 10تا16:حداکثرنمره2می باشد.ملاک های نمره گذاری مانند گزینه های قبل می باشد بااین تفاوت که هربیرون زدگی که مربوط به اشکال راهنماهست 0 داده می شودوکودک بایدروی اشکال تعیین شده انجام دهد.
آزمون2تشخیص شکل اززمینه:
دراین آزمون ازاشکال متقاطع،مخفی شده وهندسی استفاده شده است.برای اجرای این آزمون به چهار مدادرنگی مختلف و7کارت که مثلث،صلیب،ماه،ستاره،کایت وبیضی رانشان می دهد ،احتیاج داریم.
هدف ازاجرای این آزمون تعیین این نکته است که آیا آزمودنی می تواند اشکالی را که بااشکال دیگرتداخل کرده تشخیص دهد.ودرستی خطوط کلی مهم نیست وباید فقط هماهنگی های تقریبا”نزدیکی بااشکال راهنماایجادکند.
تذکرات :
1-درهنگام رسم شکل مداد راازروی برگه برندارند ودرآخرکار مدادراروی زمین بگذارند.
2-قبل از هرگزینه کارت آزمون رانشان دهیم.
3-قبل از شروع به ترسیم اشکال کارت را ازدید کودک پنهان کنیم.
4-مهم است که درمورد خطوط اصلی توضیح دهیم.
· حداکثرنمره این آزمون 20 می باشد.
برای گزینه 4-1:
· اگرکودک شکل رابدون شکست عمیق یاانحراف رسم کندنمره 1می گیرد.
· اگرخط درنقطه ای به طورواضح ازخطوط راهنمامنحرف شودیابین نقاط متقاطع قطع شودنمره 0منظورمی گردد.
برای گزینه 5و6:
· حداکثرنمره برای گزینه 5معادل 2نمره میباشد.
· وحداکثرنمره برای گزینه 6معادل 4نمره می باشد.
ملاکهای نمره گذاری:
1-رسم ناقص ومعیوب از مثلث به معنی ادراک نادرست کودک از مثلث نیست ونمره کامل می گیرد.
2-یک اشتباه تندیایک زاویه گودکه ناشی ازبی دقتی منظورمی شود 1نمره می گیرد.
3-اگرکودک ازخط نادرست شروع کند هرچند خطایش راتصحیح کند نمره 0می گیرد.
4-شکست درتکمیل شکل درنقاط تقاطع که نتوانیم قضاوت کنیم که آیاشکل به درستی درک شده است.
5-اگرخط رسم شده به طورواضح ازخط راهنما منحرف شده باشدبایدبه هماهنگی چشم کودک توجه شود .
گزینه 7و8:
1-هرتخم مرغ یا کایت رسم شده 1 نمره می گیرد .وبرای رسم هرشکل غلط یک نمره از آن کم می شود.ملاک های قبلی نمره گذاری مثل :شکست یاانحراف ،گودی بیش ازاندازه …بایددرنظرگرفته شود.
آزمون3 ثبات شکل:
آزمونی است که شامل شناسایی اشکال بخصوص هندسی است که دراندازه های متفاوت ونقطه هایی درفضا وتفاوتشان ازاشکال هندسی مشابهی ارائه شده است.ازدوآزمون A,B تشکیل شده است.
· برای اجرای این آزمون به دومداد رنگی (سبز وقهوه ای) وکارت نمایشی دایره وبیضی نیازاست.
· خطوط اصلی شکل هابایدرسم شود ودرون انهانبایدرنگ شود.
· کل نمره ممکن برای این آزمون 17نمره می باشد.
آزمون A از4دایره و5مربع تشکیل شده است.وآزمون B از2دایره و6مربع تشکیل شده است.برای رسم هرشکل نمره 1درنظرگرفته می شود.وبرای رسم غلط 1نمره کسر می شود.
· نمره گذاری کادرهای سفید به این صورت است که برای هر شکلی که شماره گذاری شده باید نمره داده شود.وبرای دریافت امتیاز بایدتمام شکل رارسم کرده باشد.
· نمره گذاری کادرهای خاکستری ،اگرهربخشی ازشکل غلطی رامشخص کند حتی اگرشماره دارهم نباشد نمره کسر می شود وکل نمره ممکن منفی 8می باشد.
· برای نمره گذاری این آزمون می بایست کل کادرهای خاکستری راازکل کادرهای سفید کم کنیم وبعد نتایج کل آزمون راباهم جمع کنیم.اگرنمره کل آزمون منفی با شد صفرمحسوب می شود.
تذکرات:
1-خطوط اصلی شکل هارنگ شود نه درون آنها.
2-وقتی تمام کردید مدادتان رازمین بگذارید.
3-درصورتی که کودک بعدازپیداکردن یک یادو مورد توقف کرد به او میگوییم:ببین چقدردایره –مربع می توانید پیداکنی.
آزمون4 ادرک فضایی:
این آزمون شامل تمیزاشکال وارونه وچرخشی ارائه شده می باشد که درچند ردیف است.وسایل لازم یک یادومداد وکارت های نمایشی می باشد.
· گزینه 1تا8 حداکثرنمره 1می باشد.اگرکودک شکل درست راعلامت بزند نمره 1رامی گیرد.
· پاک کردنها وتصحیح کردن نمره 0 می گیرد.حتی اگرخودکودک متوجه اشتباهش شودباز نمره نمی گیرد.
آزمون5 روابط فضایی:
آزمونی که شامل تجزیه وتحلیل اشکال ساده وطرح ها است.این آزمون زاویه هاوخطوط مختلفی هستند که کودک باید آنها راکپی کند.
· برای اجرای این آزمون به مداد معمولی نیازاست.
· ملاک نمره گذاری این آزمون این است که به هرآیتم یک نمره داده می شود.این آزمون مربوط به هماهنگی چشم ودست نمی باشد بنابراین حتی اگرکودک رسم ضعیفی داشته باشد نمره رامی گیرد ولی بایدمشخص کندکه کدام نقاط رابایدبه هم وصل کند.
· کودک درگزینه 1به جای رسم خط درسمت راست درسمت چپ بکشد برای دفعه اول نمره کم نمی شود.
· اگربرای رسم شکل از روی نقطه شروع نشده باشد وخط هم شکستگی داشته باشد ویاحتی زیادهم صاف نباشد.
نمره 0 درموارد زیرتعلق می گیرد:
· اگرکودک خط قرینه بین نقاط رادرسمت راست اشتباه تشخیص دهد ،یااگرتصحیح وپاک شود(به غیرازگزینه 1)دربقیه موارد نمره 0 منظور می شود.
· اگر نقطه خاصی رابرای رسم شکل درنظرنگرفته باشد.
مراحل محاسبه نمرات:
1-بعدازنمره گذاری همه گزینه ها،کل نمرات خام هرستون به دست می آید.
2-یافتن سن ادراکی کودک باتوجه به نمره خام ازجدول شماره 1
3-محاسبه دقیق سن تقویمی کودک
4-برای کودکان بین سنین 8و10می بایست ازجدول 1برای معادل سن ادراکی وسپس تقسیم آن برسن تقویمی استفاده کرد.اگرکودکی دراین گروه حداکثرمعادل ادراکی برای هرخرده آزمون رادریافت کندبایداعتباری معادل با10نمره رابگیرد.سپس جمع مقیاس نمرات دوبرابرشود وازنتایج آن به عنوان شاخصی تقریبی ازبهره ادراکی کودک استفاده کرد.واگردامنه درصدی بهره ادراکی راخواسته باشیم بایدبه جدول 3مراجعه کرد.
5-سن ادراکی رابرسن تقویمی تقسیم کرده وسپس بر10ضرب می کنیم ومقیاس نمره رابه ما می دهد.
6-مقیاس نمرات هرخرده آزمون راباهم جمع می کنیم وسپس باتوجه به جدول شماره 2 می توانیم معادل بهره ادراکی راپیدا کنیم وبااستفاده ازجدول 3به صورت درصدبیان کنیم.

برگرفته از کتاب آزمون پیشرفته ی ادراکی –بینایی فراستیگ”تشخیص ودرمان”
مولف:ماریان فراستیگ،ولتی لف اور،جان ویتلسی
تالیف وترجمه:مصطفی تبریزی،معصومه موسوی
انتشارات:فراروان

……………………………………………………………………………….

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)