سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بازی هایی برای تقویت مهارتهای حرکتی درشت و ظریف

• کودکان روی دایره بایستند و آواز بخوانند،دور دایره راه بروند و سعی کنند از آن بیرون نیایند.
• مسابقه ای قرار دهید که کودکان در حال راه رفتن اشیائی را با دست یا روی سر حمل کنند.
• بازیهایی مانند موش و گربه،گرگم و گله می برم،قایم باشک و گرگم به هوا که با دویدن همراه است ترتیب دهید.
⏪ پریدن
• کودکان دایره ای درست کنند و یک کودک به وسط دایره بیایدو مانند یک خرگوش خود را جمع کندو روی زمین قرار بگیرد. آنگاه کودکان برای او اواز می خوانند:خرگوش کوچولو بپر بالا و کودکی که در وسط است می پرد.
• بازیهای دایره وار با حرکات نمایشی کودکان :مانند قورباغه یا خرگوش بجهند،طناب بازی که دو کودک سر طناب را بگیرند و دیگری بپرد.
⏪ پرتاب کردن و گرفتن توپ
انداختن توپ در سبد یا به سمت هدف معین ،کودکان روبروی یکدیگر بنشینند و به یکدیگر پرتاب کنند و بگیرند.
⏪ تا کردن کاغذ که با آن اشکالی مانند قایق درست کنند.
⏪ مهارت قیچی کردن
ابتدا با انگشتان تفنگ بازی کنند،کاغذ را بین انگشت سبابه و میانی بگذارند و با دست دیگر آن را بکشند.
⏪ تمرین نقطه به نقطه
در این تمرین کودکان نقطه های روی تخته سیاه را با کشیدن خط به هم متصل می کند نقطه ها ممکن است در وضعیتها و تعداد مختلفی باشد و کودک باید خطوط اتصال را به صورتهای گوناگون ترسیم کند. ⏪ ترسیم دوایر
کودک می تواند دوایر بزرگی را با یک دست، دو دست، در جهت عقربه های ساعت و یا بالعکس روی تخته سیاه ترسیم کند.
⏪ ترسیم اشکال هندسی
کودک تمرینات را با خطوط افقی، عمودی ، مایل انجام داده و اشکال مختلف هندسی را روی تخته سیاه رسم می کند در ابتدا وی می تواند از الگوهای بریده شده استفاده کند و بعد اشکال را از روی مدل کپی نماید.