سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دست ورزی وطریقه ی درست دردست گرفتن قلم

قبل از ورود  مرحله ی نوشتن ،تمرین های عضلانی ضروری است تا دانش آموز کلاس اول قادر شود عضلات دست خود را تقویت و کنترل کند .به این گونه تمرینات دست ورزی  می گویند.


فعالیت های تقویت انگشتان وعضلات دست بدون قلم:

1- باز وبسته کردن انگشتان :از فراگیران می خواهیم دستها را به صورت کشیده جلو بیاورند وباز وبسته کند و ببندد وبعد چندبار انگشتان راتک تک باز وبسته کند.

فعالیّت باعث تقویت انگشتان وعضلات کوچک کف دست می شود.

2- مچاله کردن کاغذ با دست راست ودر مرحله ی
بعد با دست چپ وباز ومرتب کردن دوباره یک کاغذ مچاله شده:

با تهیه ی کاغذ ترجیحا روزنامه های باطله از دانش آموزان می خواهیم تا جایی که می تواند کاغذ را مچاله کند.سعی شود این کار با یک دست وبا تاکید بر استفاده کردن از انگشتان انجامشود وبا دست دیگر کاغذ مچاله شده را باز و مرتب نماییداین کار را چند بار تکرار نمایید.

3- باز وبستن دکمه ها وبند کفش ها

4-تا زدن کاغذ  :برگه ای به فراگیر می دهیم واز او می خواهیم برگه را تا بزند.
و.از او می خواهیم برگه را تا بزند.

برای اینکه فعالیّت کودک کنترل ونظارت
شود می توان در مراحلمختلف تعداد تا زدن ها

را مشخص کرد. از یک تازدن تا چند تازدن
را از فراگیر بخواهیم انجام دهد.

5-بازی با گل رس ودرست کردن اشکال با گل
:باعث شادابی کلاس شده وجنب و جوش

وتحرک  بچّه هارا زیاد میکند.وبخاطر نرم
وانعطاف پذیر بودن گل رس دانش آموزان بیشترین

فعالیت را بادست وانگشتان انجام می
دهند.البته رعایت نکات بهداشتی وسلامت کودکان

در الویت قرار دارد.

– بند کردن مهره _ نخ کردن سوزن: در
این فعالیّت مهره های درشت در اختیار فراگیر

می گذاریمواز او می خواهیم مهره ها را
بند کند. درمراحل بعد سایز مهره ها را کوچکتر

می کنیم تا بیشترتلاش کند .به همین صورت
دوباره مهره ها را کوچکتر می کنیم دراین

فعالیت دانش آموز می بایستبه این مهارت
برسد که بتواند سوزن را نخ کند. این کار

لرزش خفیف دست نوآموز را اصلاح ورفعمی
کند.وباعث کنترل عضلات دست توسط فراگیر می شود.

**نکته مهم رعایت نکات ایمنی واستفاده از
سوزن پلاستیکی است.که به فراگیر آسیب نرساند.**

7-نقّاشی کردن با انگشت روی ماسه های نرم:
دانش آموز کم کم آمادگی بدست گرفتن

قلم راپیدا می کند. با انگشت به ترسیم
شکلها روی صفحه ی ماسه ای می پردازد با

نظارت شکل ها راکوچکتر ترسیم می کند تا
بتواند عضلات دست را کنترل وتحت اختیار دربیاورد.

فعالیتهای دست ورزی با استفاده
ازقلم -کنترل عضلات برای نوشتن

8-وصل کردن نقطه ها به هم:در این فعالیت نقطه
هایی که در روی یک صفحه وبا فاصله

از همگذاشته شده اند توسط فراگیر به هم
متصل می شوند.تلاش بر این است که خط

حد فاصل دونقطه با دقت و راست کشیده
شود.

9- وصل کردن نقطه چین ها و تکمیل تصویر یا شکل
مورد نظر: دراین تمرین شکلی یا

تصویرینقطه چین شده دراختیار فراگیر قرار
می گیرد واو با پر کردن نقطه چین شکل را

کامل می کند.

10-کشیدن خط راست،منحنی یا
دایره:

با رسم خط راستی به اندازه ی معین توسط
آموزگار از فراگیر بخواهد با تمرین خط های

ترسیمشده را به اندازه خط تعیین شده
برساند.برای دایره ودیگر شکل ها نیز به همین

روش عمل کند.

یعنی دانش آموز کار رابا کشیدن خط بزرگ
آغاز وبه تدریج با کوچک کردن آن به اندازه ی

معمولمشخص شده می رسد.

11- کامل کردن کلمات واعداد ناقص :این
تمرین به کنترل عضلات می پردازد ودانش آموز با

تمرینبه نوشتن معمولی کلمات واعداد
راهنمایی می شود.

12-رنگ آمیزی با محدوده ی مشخص :دانش آموز را
وادار به کنترل عضلات کرده وفعالیت

وی راهدفدار می کند با رعایت حریم مشخص
شده حرکات فراگیر در این تمرین کاملا کنترل شده است.

در کتاب فارسی مهارت های نوشتن کلاس اول
زیر نویس نگاره ها ،کامل کن ،کامل کن رنگ کنبرای تمرین دست ورزی پیش بینی شده
است.