سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاورپوینت

دانلود پاورپوینت پرسشنامه آزمون وکسلر

جنبه هــای گوناگــون حافظــه در زندگی روزانه ی ما اهمیت فراوانی دارند. بیش تر یادگیری های ما از طریق شنیدن تحقق می پذیــرد و عــلاوه بــر آن، حافظــه ی معنایــی و به ویــژه تداعی هــای کلامی در نزد مــا جای خاصی دارنــد.

از طرف دیگر، بسیار دیده می شود که نزد برخی افــراد، حافظــه ی بینایی کم تر از ســایر جنبه هــای حافظــه صدمــه می بیند، به گونــه ای که آن ها نام اماکن و اشــخاص را ســخت تر از چهره ی دوستان یا وضعپدیده هــا به خاطر می آورنــد.

در پاره ای از گزارش های بالینی، روان پزشــکان یامؤسســات ذی نفع، از جملــه مدارس، ازروان شناســان انتظار دارنــد که قضاوت جامع تری از وضع حافظه مراجع خودارائه کنند و در صورت امکان، وجود نقص ابعــاد مختلف حافظــه فرد را گزارش کند (بهرامی، ۱۳۷۷).

شکوه های مربوط به حافظه به طور گسترده ای در میان مراجعان شایع است. این شکوه ها با افسردگی، اضطراب، اسکیزوفرنی، آسیب های سر، ضربه، ناتوانی های یادگیری و قرار گرفتن در معرض سموم عصب گرا مرتبط است، علاوه بر آن جامعه فزاینده سالمندان نیز سبب شده است که تمیز ضعف حافظه ی بهنجار از تظاهرات اولیه ی زوال عقل به گونه ای فزاینده اهمیت پیدا کند.

یک تشخیص افتراقی مهم تمیز میان زوال عقل کاذب ناشی از افسردگی و بیماری آلزایمر است که مقیاس حافظه وکسلر می تواند اطلاعات جامعی در رابطه با این گونه تشخیص ها در اختیار متخصصان بالینی قرار دهد.

آزمون حافظه وکسلر که به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه بکار برده می شود نتیجه ده سال تحقیق و بررسی در زمینه حافظه عملی، ساده و فوری بوده و اطلاعاتی را باری تفکیک اختلالات عضوی و کنشی حافظه بدست می دهد.

برای  دانلود پاورپوینت پرسشنامه آزمون وکسلر روی تصویر زیر کلیک کنید

رمز برای دانلود pakdelha.ir می باشد.(به انگلیسی تایپ شود)

برای دانلود نرم افزار تقسیر وکسلر4 اینجا کلیک کنید

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تشخیص + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده 1800 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای تخصصی کمک به درمان مشکلات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)