سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بازی هایی برای کاهش اشتباهات دانش آموزان در درس املا

 

پاکدلها – اشکالات املایی دانش آموزان از دیدگاه زبان شناختی بر اثر اشکالات رسم الخطی ، تاثیرلهجه ها وگویش های محلی دانش آموزان وفرایندهای آوایی حذف تبدیل افزایش به وجود می آیند که از دیدگاه روان شناختی از مواردزیر سرچشمه می گیرند:

الف) ضعف در حساسیت شنوایی ، مثال: ژاله جاله
ب) ضعف در حافظه ی شنوایی، مثال: جا انداختن کلمات ؛
ج) ضعف در حافظه ی دیداری ،مثال : حیله هیله ؛
د) ضعف در حافظه ی توالی دیداری ، مثال : مادر مارد ؛
ه ) قرینه نویسی، و) وارونه نویسی
ز) عدم دقت ، مثال : گندم کندم ؛
ح) نارسانویسی ،مثال: رستم رشم.
نارسانوسی شامل کج نویسی ، راست نویسی ، پر فشار نویسی ، کم رنگ نویسی ،
زاویه دارنویسی، نا مرتب نویسی، فاصله گذاری بیش از حد می شود.

راه کارها وبازی های موثر در تقویت املایی:

بازی های رفع نارسانویسی دانش آموزان :
1- نقاشی بر روی تخته وایت برد.
2- کشیدن خطوط مختلف با چوب بر روی شن نرم
3- کشیدن نقاشی با چشم بسته و گچ نرم بر روی تخته به صورت مسابقه
4-شکل سازی با خمیربازی به صورت گروهی
5- مچاله کردن کاغذهای باطله و صاف کردن آن به صورت مسابقه بین دانش آموزان
6- قیچی کردن کاغذ های باطله (گروهی که سریعتر قیچی کنند برنده است )
7- معلم شکل هایی را در دو گروه مختلف روی تخته به صورت نقطه چین رسم می کند . هر گروهی که سریعترنقطه چین راپررنگ کندبرنده است.
کند.
8- مسابقه بین دو دانش آموزکه کتابی رابر سر گذاشتنه اند یا لیوان پر آبی را در دست دارند وباید از یک سوی کلاس به سوی دیگر بروند بدون این که کتاب بیفتدیالیوان آب بریزد.
9- بازی یک قل دو قل.
10- انداختن توپ چسبناک به سوی هدف معین.
11- ماهی گیری با ماهی های کاغذی که بر روی آن ها کلمات مختلف نوشته شده است . وهر گروهی که بیش تر ماهی بگیردبرنده است.

بازی های تقویت حافظه دیداری:
١- بازی وسایل را مرتب کن : چند شئی و وسیله را نشان دانش آموزان می دهیم بعدمی خواهیم چشمش راببندد و جای وسایل راعوض می کنیم وازاو می خواهیم وسایل رابه صورت اول بچیند.
2- بازی بگرد و پیدا کن . دانش آموز را به بیرون از کلاس می فرستیم و جای یکی ازدوستانش یا یک وسیله در کلاس راعوض می کنیم . اوباید تشخیص دهدجای چه کسی یاچه چیزی عوض شده است.
3- تعدادی اسباب بازی رابه دانش آموز نشان می دهیم سپس روی آن ها را می پوشانیم ویکی از وسایل راآهسته بر می داریم وازدانش آموز می خواهیم بگویدکدام وسیله را برداشتیم.
4-سه کلمه را که روی کارت نوشتیم رابه دانش آموز نشان می دهیم بعد آن ها را مخفی می کنیم وازاومی خواهیم تا کلمات رانام ببرد.

بازی هایی برای کاهش اشتباهات دانش آموزان در درس املا

بازهای تقویت تمیز دیداری :
1- نقاشی شلوغ را در اختیار دانش آموز می گذاریم واز وی می خواهیم مثلاً حیوانات پنهان شده راپیداکند.

2- حروف الفبا یاکلمات را به صورت وارونه در جهات مختلف روی کارت می نویسم واز دانش آموز می خواهیم دور حروف یاکلمه ای که ما می خواهیم را خط بکشد.
3-نمونه حرف یاکلمه ی سمت راست رادر بین حروف دیگر پیدا کن.
صحبت-محبت-زحمت-صحبت-رحمت
ج چ- ی- ص- ح- ع- ج- خ- ک

4- ناقص را کامل کنند . مثال-حرفی از کلمه را نمی نویسیم تا او کامل کند.

بازی های تقویت حافظه توالی دیداری:
١- جلوی دانش آموز می ایستیم و چند حرکت بدنی انجام می دهیم وازاو می خواهیم به ترتیب همان کارها راانجام دهد.
٢- یک کارت مقوایی راکه روی آن 3یا 4 حرف یاکلمه نوشته ایم رابه او نشان می دهیم .سپس کارت رامخفی کرده و ازاو می خواهیم حروف یاکلماتی را که دیده به ترتیب از سمت راست به چپ نام ببرد..
٣- کارت کلمات را با فاصله در حیاط مدرسه روی زمین می چینیم سپس ازیک دانش آموز می خواهیم از کنار چهار کارت بپردو به صورت بازی لی لی کارت ها را بلند بخواند.
از دانش آموز دیگری می خواهیم که کارهای او را به ترتیب انجام دهد.

 

جه

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)