منبع: مرکز آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری حافظ

-تمرینات مربوط به حافظه دیداری

1– پیدا کردن چیزی که کم است : مجموعه ای از اشیاء را به کودک نشان دهید . سپس یکی از آنها را بردارید. دوباره مجموعه را به او نشان دهید و بپرسید کدام یکی کم شده است .

2- پیداکردن شکل صحیح : یک شکل هندسی یا حرف یا عدد را به کودک نشان دهید وبخواهید طرح مشابه صحیح آن را از بین چند گزینه انتخاب نماید یا بر روی کاغذ رسم کند.

3– ترتیب حفظی: تعدادی از اشکا ل ، طرح ها و یا چیزهایی همچون کارت بازی رنگی ، مکعبهای رنگی ، مکعب های شکل دار ، طرح ها و یا چیزهایی همچون کارت بازی رنگی ،مکعب های رنگی ، مکعب های شکل دار، سرامیک ، دومینه و مانند آن بسازید و از کودک بخواهید مشابه آنها را از روی این طرح بازسازی کند .

4– به یاد آوردن آنچه که دیده شده است : یک اسباب بازی ، کلمه ، حرف ، عدد و مانند آن را به کودک نشان دهید و سپس از او بخواهید آنچه را که دیده است به یاد بیاورد.

5-داستان از روی تصویر: برروی تخته ماهوتی فعالیت هایی را که بیان کننده یک داستان کلی است نصب کنید . سپس از کودک بخواهید داستانی را که تصاویر بیان کننده آن است بگوید.

6 به یاد آوردن چیز کم شده : تعدادی طرح ، حرف یا عدد به مدت چند ثانیه به کودک نشان دهید . سپس با مقوا روی یکی از آنها را بپوشانید و از کودک بخواهید آن را معین کند.

7– تکرار طرح ها: طرح معینی را با مهره چوبی ، دانه تسبیح ، دکمه و مانند آن بسازید . به مدت چند ثانیه آن را به کودک نشان دهید و سپس از بخواهید آن را بازسازی کند. همچنین می توانید این کار را به صورت دو بعدی بر روی کاغذ بسازید و از او بخواهید آن طرح را مثلا با مکعب هایی که در اختیارش می گذارید بسازد.

توجه:

(کاستیهای حافظه دیداری بیشتر اوقات از طریق شیوه های چند حسی درمان می شود.)