همکار محترم جهت تقویت مهارت های لازم در حیطهدقت ، توجه وتمرکزفراگیران خود می توانید موارد ذیل را موردتوجه قرار دهبد:
1-دانش آموزان حواس پرت و کم توجه ،کند ذهن نیستند،اما ممکن است که در انجام تکالیف و کارهای مدرسه مشکل داشته باشند.بطور مثال در تکالیف شب بی دقتی کرده و کلماتی را جا بیاندازند و یا کلماتی را با اشتباه بنویسند یا در املا،ریاضی و… بیشتر اشتباهاتی که از آن ها سر می زند نشانه عدم توجه کافی و دقت لازم باشد،برای رفع این مشکل پیشنهادات زیر توصیه می گررد:
2-با سوال درس را آغاز کنید.چون بدینوسیله کنجکاوی دانش آموزان برانگیخته می شود.تحرک داشته باشید .تن صدایتان را تغییر دهید و از حرکات سر و دست خود استفاده نمایید،به دانش آموزی که حواسش نیست نزدیک شوید،نامش را صدا بزنید و از او سوال کنید،هدف واهمیت درس را به آن ها بگویید،شرایط فیزیکی کلاس درس را تغییر دهید،تحرک،حرکات بدنی و صدای خود را تغییر دهید ، از رفتارهایی که موجب پرت شدن حواس دانش آموز می شود ،پرهیز کنید(مثلا، ور رفتن معلم با خود)،از دانش آموزان سوال کنید تا بگویند که چرا یادگیری مطالب درس برای آن ها مفید است و از امور غیر قابل پیش بینی استفاده کنید.
3-به دانش آموزان یاد دهید که بر امور و مطالب با اهمیت تاکید کند. برای رسیدن به این هدف، معلم باید هدف های آموزشی را به صورت رفتاری بیان کند تا برای دانش آموز از قبل معلوم شود چه چیزی را باید بیاموزد،وقتی به مطالب مهم می رسید مکث کنید،آن را تکرار کنید و از دانش آموز بخواهید تا آن را تکرار کند و در کتاب یا جزوه خود آن را علامت گذاری کند.
4-به دانش آموز جهت پیوند بین اطلاعات کمک کنید.برای این منظور ،رفتارهای ورودی را بررسی کرده و مرور نمایید و تکالیفی به دانش آموزان بدهید که در آن اطلاعات آموخته شده ،عملا مورد استفاده قرار گیرند.
5-به دانش آموز زمان کافی برای تکرار و مرور اطلاعات بدهید.تمرین و تکرار را به صورت بازی در آورید.
6-مطالب در سی را صریح و سازمان یافته عرضه کنید.
7-تلاش کنید که دانش آموزان به یادگیری معنادار و نه طوطی وار برسند.
8-محل نشستن کودک را تغییر دهید. این کار به طرز شگفت انگیزی در بهبود دقت کودک در کلاس درس مؤثر است.کودک را در جایی که خودش فکر می کند دقت بیشتری خواهد داشت بنشانید. مثلا جلوی کلاس،نزدیک میز معلم، رو به روی تخته سیاه و… اطمینان حاصل کنید که او این کار را به عنوان تنبیه تلقی نمی کند.
9-به کودک بگویید از تماس ها و ارتباط چشمی استفاده کنید.بعد از شروع سخنانتان کمی مکث کنید که کودک به شما نگاه کند.
10-به کودک بفهمانید با دقت بودن بسیار اهمیت دارد.
11-برای کودک شریک درسی تعیین کنید.
12-از کودک خود بخواهید تکالیف خود را بعد از انجام غلط گیری کند و به خودش نمره دهد و در صورت اشتباه ،کار خود را اصلاح کند.
13-کارهای با دقت انجام شده را به نمایش بگذارید.
14-در هنگام پیشرفت به کودک پاداش دهید.اگر به شما تکلیفی را نشان می دهد که با دقت انجام شده و کم غلط دارد،او را تحسین کنید.
15-از رسوایی دانش آموز در حضور دیگران جدا بپرهیزید و احساس خودارزشمندی و اعتماد به خود را نزد آن ها افزایش دهید.