پاکدلها – اگر کودکتان در  حل مسائل ریاضی مشکل دارد می توانید  از روش زیر استفاده نمایید:

۱-مسئله با صدای بلند بخواند.

۲- مسئله را با صدای بلند توضیح دهد.

۳- اطلاعات مسئله را در ذهن خود مجسم کند.

۴-مسئله را با صدای بلند بیان کند.

۵- راجع به آن با صدای بلند فکر کند.

۶- جواب مسئله را تخمین بزند.

۷- جواب ها را بگوید و محاسبه کند.

۸- با استفاده از فنون خود پرسش گری جواب را بررسی نماید و از خود بپرسد که جواب معنادار است یا خیر.