1-کل کلمه را روی یک کارت به صورت واضح و درشت بنویسید.از فرزندتان بخواهید کلمه را بخواند و بخش کند. به او توضیح دهید برای نوشتن یک کلمه بخش های آن را در کنار هم قرار داده کلمه را می نویسیم.

توجه به این نکات در توضیحی که به کودکتان می دهید مهم است:

– حروفی که روی خط زمینه قرار می گیرند حرف بعدی به آن می چسبد ولی حروفی روی خط زمینه قرار نمی گیرد حرف بعدی کنار و نزدیک آن قرار می گیرد.

– در اول برخی افعال (می ) و یا( نمی) آورده می شود. به طور استثنا حرف بعد از(می )و (نمی) که در اول افعال می آید  به (ی) نمی چسبد.

-برخی کلمات( ِ) دارند . مثل کلمه( کِنار) و دانش آموز ممکن است به اشتباه بنویسد(که نار) . برای رفع این مشکل علاوه بر نشان دادن کلمه در ست روی کارت بایستی تفاوت و کاربرد این دو حرف را به وی آموزش دهید.

2-کاربرد کلمه در جمله ای کوتاه. مثال: (مریم درس را نفهمیده بود.) از کودکتان بخواهید کل جمله را بخواند بدون نگاه کردن به جمله آن را تکرار کند و سپس جمله را بنویسد.

با تمرین و تکرار در مورد هر یک از غلط هایی که به شکل جدا جدا نوشته می توانید مشکل او را برطرف نمایید.

روشی که در بالا ذکر شد برای مشکل سرهم نویسی دانش آموز هم کاربرد دارد.

منبع : وبلاگ ال دی حافظ