سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشکلات آموزش و یادگیری ریاضیات

پیچیدگی عمل تفکر ویادگیری در انسان از یک سو ودشواری طبیعی مفاهیم ، مهارت ها واستدلال ریاضی از سوی دیگر ونیز ناکارآیی برخی از معلمان و شفاف نبودن هدف های برنامه ای و عامل هایی دیگر موجب ناکامی بسیاری از فراگیران در کسب نتایج مطلوب در دروس ریاضی ودر نتیجه بیزاری وسردی آنان در این قلمرو ی مهم از دانش بشری شده است .
طبیعت دانش ریاضی و پیچیدگی های آموزش ویادگیری آن ، به ویژه در دوران ریاضیات مدرسه دلالت بر این مهم دارد که کمترین بد آموزی موجب انحراف جدی فراگیران در یادگیری های بعدی ریاضی و نقصان رفتار ریاضی آنان خواهد شد .
آموزش ویادگیری ریاضیات وسنجش رفتار ریاضی فراگیران فرآیند هایی پیچیده هستند که در آن معلمان و فراگیران به گونه ای مستقیم با یکدیگر مرتبط اند . ریشه این پیچیدگیها در این واقعیت نهفته است که هر فراگیرفردی است باشخصیتی یگانه که دانش ، مهارت ها وبرداشت های خود را با شیوه ها ونگرش های متفاوت ودر سطوح گوناگونی کسب کند ؛ زیرا فرآیند های ذهنی ، سطوح آمادگی و شیوه های پاسخگویی افراد متفاوت است . به علاوه ، برای برخی فراگیران ارزیابی شفاهی آنچه از ریاضی می دانند ومی توانند انجام دهند بر شیوه ارزشیابی مکتوب برتری دارد یا برای دیگری انجام تکلیف عملی و تحقیق های درسی مناسب تر است . بنابراین ، شناخت نگرش های متفاوت به مقوله های آموزشی یادگیری سنجش رفتار ریاضی و پرداختن به آن ها ، پژوهشگر ان آموزش ریاضی را بیشتر متقاعد خواهد کرد که هر فردی شیوه های فهم خود را به کار می گیرد و فعالانه دانش ریاضی خویش را بنا می سازد . هر معلمی باید شرایطی فراهم آورد که فراگیران را قادر سازد تا دانش موجود وتجربه های قبلی شان را بیازمایند ودر مراحل بالاتر دانش خود را سازمان دهند .

کاک کرافت معتقد است ریاضیات را باید به منزله دانشی ارائه داد که قابل استفاده و لذت بخش باشد .

او سه عنصر شاخص را نه تنها در آموزش ویادگیری ریاضیات،بلکه درارزیابی پیشرفت دانش آموزان معرفی می کند.
1- حقیقت هاومهارت ها   2- ساختارهای مفهومی   3- راهبردهای کلی ودرک ارزش آن ها
آموزش مؤثر باید هوشیارانه براین سه مقوله مبتنی باشد و شیوه ای که روند پیشرفت فراگیران را درریاضی مورد ارزیابی قرارمی دهد ، باید موجب برانگیختگی این عناصر شود . به علاوه ، در انجام فعالیت های ریاضی وبروز رفتار ریاضی مناسب ؛ تمرین وحل مسئله . پژوهش های متناسب با مباحث درسی جدی گرفته شود . امروز نکته قابل توجه در آموزش ریاضی این است که هر فراگیری ، خود باید درگیر یادگیری مفاهیم و مهارت های ریاضی و حل مسئله شود وبا هدایت معلم ومربی بکوشد تا مفاهیم ریاضی را از نو در ذهن و اندیشه اش بسازد. به عبارتی خودش ریاضی راانجام دهد تا یادگیری و فهم معنادار برای او اتفاق افتد واین در اوتقویت شود که قادر به انجام این کار است وکارش نیز ارزشمند می باشد .
مشکلات تحمیل شده بر شاگردان در کار ریاضی یا منشأ درون ریاضی دارند ویابرون ریاضی . مشکلات برون ریاضی نیز یادر درون فردی هستند ویا برون فردی. مشکلات درون ریاضی ناشی از محتوا ، طبیعت و انتزاعی بودن دانش ریاضی ودر واقع از جنس ریاضیات می باشند ؛ در حالی که مشکلات برون ریاضی اگر منشأدرون فردی داشته باشند از ویژگی های فردی شاگردان در پردازش های ذهنی ، یادگیری ، انگیزش ها ، نگرش ها سرچشمه می گیرند . اما مشکلات برون ریاضی با منشأ برون فردی ریشه در مسائلی دارند که نه مرتبط با ریاضیات هستند ونه ارتباطی با ویزگی های فردی یادگیرنده دارند ، بلکه متأثرازعوامل فرهنگی،اجتماعی،آموزشی وچگونگی تدریس وبرخورد معلمان و…می باشند .
عدم توانایی فراگیران در به کار گیری دانسته های ریاضی خود در موقعیت های مختلف یاددهی یادگیری وحل مسئله،ضعف درارائه استدلال هاوراهبردهای خودساخته ، پنداشت های غلط و اختلال های یادگیری از جمله مشکلات جدی پیشرفت ریاضی فراگیران به حساب می آید .

مطلب ارسالی توسط همکاران

 

شما والدین یا آموزگار عزیز  می توانید به راحتی انواع اختلالات یادگیری را بطور دقیق و مشخص تشخیص داده و بررسی نموده و تمرینات مناسب خود را تهیه و تا حد امکان مشکل درسی فرزند خود را درمان نمایید.

برای مشاهده فایل های تشخیصی و تمرینات درمانی و …اینجا کلیک نمایید.