سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اختلال یکپارچگی حسی: ، تمریناتی برای بهبود یکپارچه سازی حواس مختلف در دانش آموزان ، بازی های یکپارچگی حسی حرکتی ، تقویت یادگیری ، بهبود هخوش و حافظه

ردیابی بینایی

توانایی کوک در ردیابی یک خط یا مسیر مستقیما با تکالیف درسی او در ارتباط است.
به محض اینکه کودک خواندن را می آموزد، باید بتواند چشم های خود را به طریقی جهشی از راست به چپ حرکت دهد.
اگر کودک در هنگام خواندن کلمات، سر خود را حرکت دهد موجب رشد یک خورده مهارت ناسوده می گردد که خود نوعی بد آموزی است.
تمرینات:
راه رفتن روی خطوط حاشیه فرش
راه رفتن روی خطوط عابرپیاده
راه رفتن روی جدول
راه رفتن روی پتویی که لوله شده است.
ردیابی خطوط روی دیوار با انگشت( از راست به چپ)
ردیابی خطوط روی دیوار باچشم( از راست به چپ)
رد یابی نور چراغ قوه .
حرکت دادن نور چراغ قوه روی خطوط حاشیه فرش یا دیوار
رد یابی یک شکل هندسی مثل فرش یا میز.
ردیابی حاشیه دفتربا چشم
ردیابی اشکال مختلف هندسی کشیده شده
ردیابی حروف و اعداد روی صفحه
دنبال کردن خطوط در هم و رسیدن به مقصد( خرگوش به هویج)
پیداکردن یک شکل هندسی خاص در بین اشکال هندسی

??⏹⏺?◀️⏺◀️?⏺
⏺??◀️⏺➡️⬅️▶️⏺▶️
◀️?⏺?⏫⏺??◀️⏺
◀️??⏺?◀️⏺?⏺◀️
پیداکردن یک حرف خاص و خط کشیدن دور آن ها در بین حروف
ب
ج ب ح ث ع ت ب
ب ت پ ب ث ب
ت د پ ب ث پ
ب ت ب پ ث ب
پیداکردن یک حرف و خط کشیدن دور آن در روزنامه

?تعقیب چشمی(pursuit eye)
توانایی کودک در تعقیب چشمی هدف متحرک نظیر گرفتن توپ و یا مشاهده ‌پرواز یک پرنده مستقیما با تکالیف او درارتباط است.
برای اینکه کودک بتوانددرموقع نوشتن و خواندن از دید نزدیک و سپس بلافاصله برای دیدن معلم و تخته سیاه از دید دور استفاده کند، باید تمرکز چشمی در او تقویت شود.
کودکی که تمرکز چشمی مناسبی ندارد، مرتب خط خود را گم کرده دچار سردرگمی ، حواس پرتی، از بین رفتن توجه بینایی و خستگی چشم می شود.
این کودکان اغلب در کپی کردن و نوشتن از روی کتاب و تخته مشکل دارند.

تمرینات:
ردیابی توپی که در حال قل خوردن است با انگشت و باچشم
ردیابی تیله ای که در حال قل خوردن است با انگشت و باچشم
دنبال کردن نور چراغ قوه ای که در حال حرکت است.
ردیابی حرکت هواپیما و پرندها.
و…

 

برای مشاهده و دانلود تمرینات تخصصی تقویت حافظه دیداری ، توالی دیداری ،تمیز دیداری ف هماهنگی چشم و دست و.. اینجا کلیک نمایید