سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فعالیتهایی جهت تقویت حافظه دیداری

 

1-نشان دوتصویر وبعد ان رامخفی میکنیم واز اومی خواهیم تصویرهارانام ببرد.

2-همان کار اول با 3تصویر

3-نشان دادن یک تصویر مرکب وبعد مخفی میکنیم واز تصویر سئوالاتی می کنیم.

4-تعدادی اسباب بازی نشان داده بایک پارچه روی آن ها را می پوشانیم ومی خواهیم هرچه دیده را بگوید.

5- مجموعه ای اشیارابه ترتیب چیده وچشمان را بسته وجای یک شیئ را تغییر داده وچشمان را باز می کنیم وتغییر رامی خواهیم.یا با دانش اموزان این کار رامی کنیم .

6-روی کارت 10در7کلمات رانوشته چند تابه اومی دهیم اومی خواند ازاو کارت هاراگرفته دوتا را پنهانی برداشته وکارت های دیگرراداده بگوید چه کارتی در بین ان ها نیست.

7-استفاده از اسباب بازی حافظه مثل دومینو،چوب کبریت،بازی موزائیک رنگی ،

8-پس از چند روز که روزانه 15دقیقه تمرین های قبلی راانجام دادیم وکارت های 10در7هایی که ایجاد مشکلات املایی می کند رانشان داده ومخفی میکنیم وباانگشت روی هوایاشن بنویسید وبعد دوکارت رانشان داده ومی خواهیم املای دوکلمه رابنویسد.

9-تمرین رونویسی دانش آموز با دیدن و خواندن کلمه های جدید توانایی به خاطر سپاری کلمات را به ئست می آورد.

10-پیداکردن واژه های مشکل درس ونوشتن روی کارت10در7

11-نوشتن چندکلمه روی کارت 5در7

12-استفاده از واژه های هم خانواده

13- نقاشی کردن تصاویر ساده بعد از نشان دادن

 

تقویت و تمیز دیداری

کودک در ادراک و ریزه کاری هاوجزئیات کلمه ای که به خاطرسپرده است دچار مشکل بوده وبنابراین درنوشتن آنهامرتکب اشتباه شده است.

دوز-جانه –زور-دوس-بتر

الف-توانایی در تمیز دیداری

این توانایی به تشخیص تفاوت یک چیز از چیز دیگر مربوط می شود مثلا توانایی تشخیص س از ش – راز ز – داز ذ- ف از ق – ج از چ – ح از خ – ک از گ

فعالیتهایی جهت تقویت تمیز دیداری

-کارت 10در7درست کرده و حرف مورد نظر را از بین حروف پیدا کند

-کارت 10در7یک کلمه می نویسیم ودانش آموز از بین چند کلمه تشخیص دهد

-تمرینات مربوط به تفاوتها و شباهت ها را انجام دهید.

 

برای مشاهده و دانلود تمرینات تخصصی بهبود انواع مشکلات یادگیری و تقویت هوش و حافظه ؛دقت و تمرکز و … فرزندان و دانش آموزان اینجا کلیک نمایید