سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نرم افزار

نرم افزار تقسیر وکسلر4

در تدوین آزمون های نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر ٬ استفاده های فزاینده ای از نسخه سوم به عمل آمد ولی سه آزمون از سیزده آزمون حذف و برخی از سوال هایی که در ده آزمون باقیمانده بودند٬ بازنگری شدند. در نهایت٬ پس از حذف سه آزمون از نسخه سوم٬ ده آزمون باقیمانده و با تلاش های فنی٬ تجارب بالینی و راهکارهای سنجش استثنایی بالینی٬ پنج آزمون به عنوان آزمون های جدید در نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر کودکان٬ تدوین گردید.

آزمون های مفاهیم تصویر٬ توالی عدد – حرف٬ استدلال ماتریس٬ حذف کردن و استدلال کلمه در نسخه چهارم٬ به عنوان آزمون های جدید مقیاس های هوشی وکسلر کودکان مطرح می شوند که در نسخه سوم مقیاس های هوشی وکسلر کودکان٬ گنجانده نشده بودند. علاوه بر تدوین پنج آزمون جدید٬ تغییر ات قابل توجهی در آزمون های اصلی یا هسته و آزمون های جانشین به وجود آمد.

با اجرا و نمره گذاری آزمون های اصلی٬ تنها هوشبهر کل و با نمره توانایی ذهنی عمومی حاصل می شود٬ در حالیکه که بااستفاده از آزمون های تکمیلی می توان اطلاعات بالینی تکمیلی را در راستای غربالگری٬ تشخیص و شناسایی کسب کرد. همچنین در نسخه جدید، تغییر جزئی در نامگذاری عوامل چهارگانه هوش انجام گرفته است؛ بدین ترتیب که محور ترکیبی ( «سازمان بندی ادراکی» به «استدلال ادراکی») و (“عدم حواسپرتی” به “حافظه فعال”) تغییر نام یافته است. 

با استفاده از تحلیل های روان سنجی و تحلیل های نقادانه متخصصان در حیطه سنجش استثنایی – بالینی٬ چهار نمره ترکیبی٬ که تحت عنوان مقیاس مطرح می شوند٬ از هوشبهر های چهارگانه به دست آمده اند که با تاکید بر آزمون های سازنده ٬ به شرح زیر مطرح می شوند:

1- فهم کلامی: شباهت ها (اصلی)٬ واژگان (اصلی)٬ فهمیدن (اصلی)٬ اطلاعات (جانشین)٬ استدلال کلمه (جانشین).

2- استدلال ادراکی: طراحی با مکعب (اصلی)٬ مفاهیم تصویر (اصلی)٬ استدلال ماتریس (اصلی)٬ تکمیل تصویر (جانسین).

3- ­حافظه فعال: ظرفیت عدد (اصلی)٬ توالی عدد – حرف (اصلی)٬ محاسبات (جانشین).

4- ­سرعت پردازش: رمزگذاری (اصلی)٬ نمادیابی (اصلی)٬ حذف کردن (جانشین).

استفاده از آزمون های اصلی٬ به عنوان رکن اصلی در روش اجرای استاندارد شناخته می شود و تنها مواقعی آزمون های اصلی اجرا نمی شوند که نواقص حسی یا محدودیت های جسمانی مشاهده شود.

برای دانلود نرم افزار تقسیر وکسلر4 اینجا کلیک کنید

این نرم افزار باید در کامپیوتر اجرا شود

– داده ها و نمرات خام را وارد کرده و نرم افزار به شما نمرات تراز شده و نمودار و نمرات هوش را محاسبه و نمایش می دهد و برگه نتایج قابل پرینت گرفتن می باشد

برای تهیه و دانلود  فایلهای تخصصی دقت و تمرکز، تقویت هوش و حافظه،پردازش دیداری و شنیداری،حافظه دیداری و شنیداری، شناخت تا درمان انواع اختلالات یادگیری و بیش فعالی اینجا کلیک نمایید