سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 اختلالات مربوط به ادراک ، تمیز ، حافظه و توالی دیداری?

سایت پاکدلها
1 . اشکال در تشخیص تمیز دیداری کلماتی که ظاهر مشابه دارند مثل پ ب ف ق / گ ک

2. اشکال در تشخیص دیداری کلماتی که ظاهر مشابه دارند مثل داد – راد -دار / باد – ماد- یاد -ناد

افزودن برخی از صدا ها به کلمه مثال(گفتند -می گفتند

4.حذف با تحریف بخشی از کلمه (می گوید -می ید )
5. درست ندیدن کلمه آینه خوانی ( رود- دور و یا روز – زور )

6 . حذف برخی از کلمات ( جواد با احمد به کوچه رفت جواد با احمد رفت).

۷ تغییر افعال در جمله به میل خویش ( من کبوتر را دیدم . من کبوتر را بردم )

8. حدس زدن کلمه به کلمه به کمک کلمات قبل و بعد بدون خواندن آن کلمه (زهرا و مادرش یک خروس دیدند – زهرا و مادرش خرس دیدند).

9. خواندن کل کلمه بدون توانایی تشخیص حروف آن. (شرطی شدن به شکل کلمه )

‍ 10- معکوس کردن صدای کلمه
یا کلمه

11- دوتای دیدن کلمه ها

12 تکرار برخی کلمات

13- مکث و توقف زیاد بین تلفظ کلمات

14- خواندن با سرعت بسیار کند .

15- خواندن بسیار تند اما با دقت بسیار کم و حذف بعضی از کلمات

16- اضافه کردن حرف ربط بین کلمه ها

17- تکرار حروف در یک جمله

18- تکرارحروف در یک جمله

ادراک ، تمیز ، حافظه و توالی دیداری