سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش مفاهیم اعداد و شمارش
??آموزش عدد صفر:
لازم نیست مفهوم عدد صفر را توضیح دهید بلکه درباره مفهوم هیچ با کودک تمرین کنید. مثلاً از کودک بپرسید:
تو چند تا دم داری؟
تو چند تا شاخ داری؟
تو چند تا نوک داری؟
سپس می توانید در مورد چیزهایی که در خانه وجود ندارند از کودک سؤال کنید. مثلاً:
چند تا فیل توی اتاق است؟
در این اتاق چند اتوبوس است؟
در این اتاق چند تا حوض است؟
??آموزش عدد ۱:
ما می توانیم درباره عدد یک این گونه با کودک کار کنیم:
تو چند دماغ داری؟
تو چند زبان داری؟
تو چند سر داری؟
– وسایلی را که فقط یک نمونه از آن داخل خانه یا پارک است را از کودک بخواهید نام ببرد.
– هنگام چیدن سفره از کودک بخواهید برای هر نفر یک بشقاب، قاشق و لیوان بگذارد.
??آموزش عدد ۲: 
در مورد آموزش عدد ۲، این گونه عمل کنید:
– تو چند تا چشم داری؟
– تو چند تا گوش داری؟
– تو چند تا دست داری؟ 
به دنبال وسایلی باشید که دو نمونه از آن وجود دارد؟
 ??آموزش عدد ۳: 
یک مثلث بکشید و گوشه های آن را به کودک نشان دهید و پس از شمردن گوشه ها از کودک بخواهید شکل های سه گوش را در خانه پیدا کند.
?? آموزش عدد ۴:
برای آموزش اعداد از دو تا پنج می توان این بازی را اجرا کرد، به این صورت که بچه ها دست می زنند و می چرخند و با هم می خوانند تا جایی که صدای آهنگ قطع شود:
با هم میریم خرید
می خواهیم شیرینی بخریم
چند تا شیرینی بخریم
مربی می گوید دو تا و بچه ها باید فوراً به گروه های دو نفری تقسیم شوند و آن هایی که از گروه باقی ماندند از بازی خارج می شوند. به همین ترتیب برای عدد ۳، ۴ و ۵ عمل می کنیم.
??آموزش عدد ۵:
از کودک بپرسید هر دست چند تا انگشت دارد؟
– از کودک بپرسید هر پا چند انگشت دارد؟
– چیزهایی در خانه پیدا کنید که پنج عدد باشد.
– به کودک مقدار زیادی نخود دهید و از او بخواهید که آن ها را ۵ تا ۵ تا بشمارد و کنار بگذارد.
– از او بخواهید که درخواست های زیر را انجام دهد.
۲ تا دسته ۵ تایی ۲ تا دسته ۳ تایی ۴ تا دسته ۲ تایی ۳ تا دسته ۵ تایی ۱ دسته ۴ تایی و …
??آموزش عدد ۶، ۷ و … و ۱۰:
الف ـ چندین جعبه تهیه کنید و روی هر جعبه یکی از اعداد را بنویسید و سپس آن ها را در اختیارکودک قرار دهید و از او بخواهید در هر جعبه با توجه به شماره جعبه در آن مداد یا حبوبات و یا چیزهای دیگر قرار دهد.
ب. کودک را تشویق کنید تا شماره های مختلف را در اطراف خود بیابد مثل روی شماره گیر تلفن، شماره های ساعت، شماره پلاک آب، شماره پلاک خانه.
ج. تصویر یک مزرعه با حیوانات مختلف فراهم کنید و آن را نشان کودک دهید و از او در مورد تعداد حیوانات داخل مزرعه سؤال کنید. 
آموزش مفاهیم اعداد و شمارش -سایت پاکدلها
شاید موضوعات زیر را بپسندید: