سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهبود حافظه شنیداری

بهبود حافظه شنیداری

تمرینات تقویت حافظه شنیداری کودکان :

1- سه کلمه برای کودک بیان کنید و از وی بخواهید پس ازاینکه هرسه کلمه راگفتید،آنهارا بازگوکند.سپس چهار کلمه و به همین ترتیب پیش بروید تا مطابق رشد سنی و طبیعت خویش از حافظه شنوایی برخوردار شود.

2- یک جمله برای کودک بگو.یید واز او بخواهیدآن را #تکرار کند.سپس دو جمله بگویید تا آنها را تکرار کند و به همین ترتیب پیش بروید تا توانایی وی به حد هنجار وطبیعی برسد.

3- تمرینات 1و2 راانجام دهید،اما این بار دانش آموز ترتیب گفتن کلمات راهم حتما #رعایت کند.دراین صورت توانایی توالی شنوایی او نیز تقویت خواهد شد.

4- چند دانش آموز را کنار هم بنشانید و از آنها بخواهید این بازی را ترتیب دهند. نفراول یک کلمه بگوید، نفر دوم همان کلمه را تکرار و کلمه دیگری که مناسب است به آن اضافه کند، نفر سوم دوکلمه قبلی رابگوید وکلمه دیگری را که مناسب است به آن اضافه کند و به همین ترتیب پیش رود.
به عنوان مثال نفراول: من،نفردوم: من در،نفرسوم :من درحیاط….

5- همان بازی را ترتیب دهیداما این باربه جای استفاده از یک کلمه ،دانش آموزان از یک جمله استفاده کنند. به عنوان مثال نفراول:من درحیاط مدرسه بازی کردم. نفردوم:من درحیاط مدرسه بازی کردم وبعد به کلاس رفتم. نفر سوم:…..

6- به کودک چند دستور بدهید واز وی بخواهید آن دستورات را به ترتیب اجرا کند.این تمرین علاوه بر حافظه شنوایی، توانایی (حرکتی-شنوایی) و نیز(توالی شنیداری ) را با هم تقویت می کند.

7-یک کلمه بیان کنید وپس از 30ثانیه ازاوبخواهید آن را تکرارکند. در تمرینهای بعد پس از گذشت چند ثانیه ازاو بخواهیدکه کلمه یا کلمات گفته شده رابگوید. این تمرین را آنقدر ادامه دهید تابتواند در #حدود 30 ثانیه شئ رادر حافظه کوتاه مدت خویش نگه دارد.

8-ابتدا برای او #قصه های بسیار کوتاه بگویید، سپس داستانهای بلندتر بگویید وبعد از او بخواهید قصه های شما را #بازگو کند وسرانجام خودش قصه بسازد.

9-ازاوبخواهید اشیای پیرامونش را نشان داده و نام ببرد.

10-کودک رایاری دهید تاتعدادی عدد یا لغات ساده را به خاطر بسپارد.

11-یادگیری لالایی ها،اشعار،مثل ها و..
12-به کودکان دستورالعملهایی بدهید که قبل از اجرا آن را باخودتکرارکنند.
13-تعدادی حروف بی معنا رابرای کودکان تکرار نمایید تا آن رابه حافظه خودبسپارند.مثل حروف بابابابا ،ساساساسا، نانانانا…
14-کودکانت راتشویق کنید که با چشمان بسته به مترادفهای شنوایی گوش دهند،مثل باد و شاد
15-دستورالعملهایی که شامل مراحل متعدد است به کودکان عرضه نمایید.
16-کودکان راتشویق کنید که شماره تلفن بعضی ازموسسات خدماتی،مثل آتش نشانی وساعت گویا رایاد بگیرندوبه خاطر بسپارند.
17-تعدادی ازکلمات را برای کودکان با آهنگی خاص بخوانیدوازآنها بخواهید هرکلمه شنیده شده رابگویند.
18-ازدستورالعملهای شفاهی استفاده بکنید،به این ترتیب که پرتقالها راروی میز بگذار،سیب هارازیر میزبگذارومکعب های زرد را بالای میز بگذار.
19-یک برنامه تلویزیونی را انتخاب کرده،اجازه دهید که کودک آن رامشاهده کند.سپس ازاوسوال نمایید که صفحه تلویزیون چه تصویری را نشان می دهد.

بهبود حافظه شنیداری -pakdelha

دانلود نرم افزارهای مرتبط با تقویت شنیداری (اینجا کلیک کنید)

دانلود پکیج و فایلهای تقویت شنیداری (اینجا کلیک کنید)