سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیجان درمانی شناختی در کودکان SLD

هیجان درمانی شناختی در کودکان SLD

“ویژه درمانگران شناختی”

چگونه انتظار داریم فردی که ما را نمی شناسد و ما نیز او را نمی شناسیم به همدیگر اعتماد کنیم؟ سوالی ساده ولی پاسخی سخت در دل خود دارد.

در فرایند درمان اختلالات ویژه یادگیری به “هیجانات شناختی” کودکان و نوجوانان باید توجه ویژه مبذول داشت.

اینکه احساسات کودکان SLD در فرایند درمان نادیده گرفته شود، هر درمانی محکوم به شکست است.فرایندهای شناختی که ضامن تکامل و تعالی هر فرد یادگیرنده ای است خود منتج از احساسات است؛ این احساسات خود مقدمه ادراکات شناختی است.اینکه می گوییم کودکان SLD در محورهای ادراکی دچار اختلال هستند باید قبل از ادراک احساسات و کانال های حسی او را مورد مداقه دقیق علمی قرار دهیم.

کنش و واکنشهای حاصل از محرکات درون دریافتی یا محرکات برون دریافتی و همزمان واکنش های تطبیقی کودکان SLD در بعد عصب شناختی که بر روی هیجانات شناختی آنان اثر گذار است در بخش درمان لحاظ گردد.

بسیار در اتاق درمان شاهد بودم که کودکان SLD زمانی که نبض شان را می گرفتم بسیار بالا بود.یا با احتیاط و با قدم های آهسته به طرف من می آمدن.بسیار مردد به جلو نگاه می کردند، وقتی صدایشان می زدم تا اسم خود را بگویند سرشان پایین بود و صدایی آهسته و آرام اسم خود را بیان می کردن بطوری که من مجبور می شدم دوباره درخواست کنم بلند صحبت کند.به سختی روی صندلی و با احتیاط می نشستند من مجبور بودم درخواست کنم درست روبروی من و با حالتی مناسب بنشینند؛ وقتی درخواست می کردم متنی را یا تصویری را بخوانند صدای میرایی از خود نشان می دادن و انگشتان یا لب های آنان شروع به لرزیدن می کرد و صدایشان دو رگه می شد و انگار نفس هایشان در سینه حبس می شد و آب دهان خود را به سختی قورت می دادن.مشاهده کردم که کودکان SLD بعد از ورود به اتاق درمان خواهان آن هستند تا یکی از والدینشان به اتاق بیاید و اگر از کودک بخواهم که با رضایت خود به مادر یا پدرخود بگوید از اتاق خارج شود اکراه از خود نشان می دهند و در نهایت با تردید و با تکان دادن سر می گوید مادر از اتاق خارج شو؛ ولی در حین آزمون تمام حواسش به در اتاق و مادرش است این همه احتیاط برای چیست؟ یقینا هیجانات تاثیر مهمی بر احساسات شناخت آنان دارد و میزان یادگیری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و بسیاری از درمانگران از این موضوع مهم غافلند.

حال اگر هیجانات شناختی کودکان مورد لحاظ قرار نگیرد خواهیم فهمید که آنان علاوه بر “درک “در بعد “زبان “و” تفکر” نیز دچار اختلال خواهند شد.و ما هیچ توضیحی بر این رفتارها و خروجی آزمونها و تفسیر دقیق و علمی بر آنها نخواهیم داشت.

ببینید؛کودکی که محتاطانه وارد اتاق درمان می شود یقینا دچاراختلال است و نمود آن نگرانی و بی دقت بالاست. یا کودکی که نافرمانی و ناسازگاری می کند کودکی غمگین و عصبانی است و یا کودکی که مدام سرش پایین است نشان از نگرانی شدید و پذیرش بدون آگاهی دارد.

اینکه می گویم” انتظارات” ما باید متناسب با “توانایی” کودکان باشد تاکیدم بر هیجانات شناختی پنهان مثبت کودک است که بالقوه است. و اگر مورد توجه و عمل من درمانگر واقع شود در فرایند درمان ؛نتایج آزمونها و ارزیابی ها حتماً متفاوت خواهد شد.اگر این چنین باشد؛ کودکان در اتاق درمان محتوای ارایه شده از سوی درمانگران را مورد” پذیرش” قرار خواهد داد و این پذیرش یعنی من کودک هم همین انتظار را از شما درمانگر داشتم ، سپس تکالیف درمانی ارایه شده توسط شما مورد احترام من است چرا که شما به “توانایی” من” بها “دادی.

حال اگر انتظار من درمانگر متناسب با توانایی کودک نباشد در او “خشم “ایجاد خواهم کرد و نتیجه این خشم “پرخاشگری” و” مقاومت به درمان” خواهد شد.

هیجان درمانی شناختی در کودکان SLD-پاکدلها

منبع:نارساخوانی شناختی، محمد رحیمی، انتشارات بانیان دانش

 

متناسب با نیاز خودتون روی عنوانهای زیر کلیک کنید و پکیج دلخواه را دانلود نمایید

 

 دانلود پکیج پیشگیری از بروز اختلالات یادگیری 

دانلود پکیج تشخیص انواع اختلالات یادگیری

دانلود پکیج درمان انواع اختلالات یادگیری

دانلود پکیج تشخیص و درمان اختلال دیکته نویسی