سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بازی هایی برای تقویت حواس پنج گانه

بازی هایی برای تقویت حواس پنج گانه

شنوایی:?
بچه هارودایره واربچینید
چشم یه نفرروببندید
بعداشاره کنیدمثلا به یکی اون یه حرف بزنه
بعدکسی که چشماش بسته هست بایدبادکنک روبه سمت صدا پرت کنه حالاممکنه جهت صدارواشتباه تشخیص بده که میره کنار

حس بینایی?
بچه هادایره وارباشند
بعدمثلاهرکس یه نفررودرنظربگیره مثلا علی محمدرو وشماازش بپرسین بعداز اینکه بازی شروع شد شما موزیک بزارین هرکس یه ژست اماباچشم بسته
بعدازقطع موزیک مثلاعلی بایدژست محمدروتقلیدکنه

حس شنوایی ?
دوصف بگیرین روبروی هم
نفرات اول صف باهم حرف بزنند حالاهرچیزی موضوع میتونه باشه بعدبااشاره شمانفراول میره اخر امانفربعدی هابایدادامه حرف اوناروبگن وگرنه میرن کنارچون درست گوش ندادن

حس چشایی ?

بایدیه نفر روانتخاب کنیدویه خوراکی رودرنظربگیره باتخیل ومبالغه به اصطلاح دهن بقیه روآب بندازه
مثلا بگه تصورکنید الان یه بستنی شکلاتی بزرگ اینجابود پراز اسمارتیزپراز مثلامغز
اونقدربزرگ که نمیتونستین بگیرینش
این کارهرکس بهتروباآب وتاب بیشتری انجام بده موفق تره

حس بویایی :?
خوراکی هایی رودرجاهای مختلف بزارین
ازبچه هامثلابخواین پیداش کنن چیزهای بوداری استفاده کنید
مثل گلاب سرکه سیر

حس شنوایی: ?
انگشت اشاره بالا ، شما میگین همه انگشتابچرخه وبگین باهم زیییی
مثلا شمامیگین زییی دست روی چشم
ودست روی چشم میزارین
دست روی بینی ومیزارین
همه دارن شمارونگاه میکنند شمامیگین زییی دست روی گوش امادستتون میزارین مثلاروی ابرو اونا که‌خوب گوش ندادن مثل شما اشتباه انجام میدن ودست رو ابرو میذارن

حس شنوایی:?
شما اهنگی روبزارین قطع کنید وازبچه هابخواین همون مطالب روتکرارکنه
مثلا اهنگ یه روزآقاخرگوشه بذارین بعدقطع کنیدبخواین اونابگن الان

لامسه:
سه ظرف درنظربگیرین
آب گرم :خیلی داغ نباشدکه دستشان بسوزد
آب سرد
آب بادمای اتاق
شما این ظرف هاروبگذارید مثلا یک نفرانتخاب کنید دست راست رادرظرف آب گرم
دست چپ درظرف آب سرد
بعدازآن هردودست درآب بادمای اتاق
اینگونه گرمی وسردی رومتوجه میشن

بازی هایی برای تقویت حواس پنج گانه -سایت پاکدلها

 

پکیج کامل تقویت شنیداری پاکدلها                      پکیج کامل تقویت دیداری

 

                           پکیج تشخیص و درمان اختلال دیکته نویسی