سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چرا کودکان وبزرگسالان SLD مقاوم به درمانند؟

چرا کودکان وبزرگسالان SLD مقاوم به درمانند؟
?قابلیت ها و فضیلت های این افراد (SLD)چگونه ارزیابی و پایش می شوند؟

شاغلان در مراکز تشخیصی و درمانی اختلالات ویژه یادگیریSLD و مشاوران و روانشناسان باید با هوشمندی اقدام به تحلیل رفتار و تحلیل روانشناختی قابلیت ها و فضیلت های آنان (کودکان-والدین) نمایند.

و اینکه چقدر در پروسه تشخیصی و درمانی و در پروتکل ها مد نظر است خود جای سوال است می دانم که جای آن بسیار خالی است و حتی ابزار سنجشی هم در مراکز برای ارزیابی قابلیت ها وفضلیت های کودکان و بزرگسالان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیریSLD وجود ندارد!!!
نگرش و احساسات این افراد به توانایی ها و ناتوانایی ها و نیز نگرش و احساسات دیگران به این قابلیت ها و فضیلت ها چگونه است ؛ خود مسیر درمان را هموارتر خواهد کزد.
به عقیده من احساسات منشاء یادگیری بشری است ، واگر این احساسات با سبک یادگیری فرد تناقض داشته باشد فرایند و فراگرد تشخیصی و درمانی را از تکامل باز می دارد.
احساسات باعث یادگیری زبان می شود، احساسات باعث تفکر می گردد، احساسات باعث توجه می گردد، احساسات باعث کنش و واکنش هیجانی می گردد، احساسات با تبادل و تعامل می گردد، احساسات باعث حرکت می گردد، احساسات باعث حرف زدن، نوشتن و… می گردد.

احساسات باعث شکوفایی قابلیت ها و فضیلت ها می گردد و به عکس باعث نکول و سقوط آن.

بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات ویژه یادگیریSLD با احساسات منفی به قابلیت ها و فضیلت های خود باعث تولید سبک های یادگیری منفی کاذب می نمایند و این تولیدات منفی وکاذب رنج و عذاب یادگیری دارند که خود تولید کننده احساسات منفی کاذب است و این چرخه باطل همچنان ادامه دارد.

این نوع نگرش به احساسات دو جانبه است و قابلیت ها و فضیلت های درمانگران و حتی خانواده ها را هم تحت تاثیر منفی کاذب قرار می دهد که خروجی آن احساسات “ناتوانی” است نه “ناتوانایی”!.
فضیلت و قابلیت ها سد نفوذ ناپذیر و ایمن کننده تمام مراحل یادگیری و تعاملات ارتباطی و اجتماعی است.

پردازش اطلاعات شناختی افراد مبتلا بهSLDدر گروه ارزیابی،تشخیص و درمان قابلیت ها و فضیلت های آنان است که چه چیزی شرایط بهینه یادگیری را بهم زده؟ دامنه و گسترده و عمق و شدت آن چقدر تعیین کننده اختلال است؟ و چه عواملی را باید احیاء کنیم تا مدیریت شناختی و فراشناختی و سوپر فراشناختی او قابلیت ها و فضیلت ها را کنترل و پایش نماید؛ پس،اولین گام بررسی سبک یادگیری و کانال دریافتی اطلاعات و محتوای یادگیری است.گام دوم ارزیابی قابلیت ها و فضیلت ها است .گام سوم ارزیابی شناختی است، گام چهارم انطباق و اولویت بندی این قابلیت ها و فضیلت ها در پروسه درمانی است که خط سیر درمان را تضمین می کند.

چرا کودکان وبزرگسالان SLD مقاوم به درمانند؟ – پاکدلها

منبع:نارساخوانی شناختی، محند رحیمی، ، انتشارات بانیان دانش قم2020 – درج شده در سایت پاکدلها

 

متناسب با نیاز خود روی تصاویر زیر کلیک کنید

 

پکیج کامل تقویت شنیداری پاکدلها                                  پکیج کامل تقویت دیداری

 

                                  پکیج تشخیص و درمان اختلال دیکته نویسی