سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ناتواني هاي ادراكي-حرکتی

 

ناتوانی های ادراکی-حرکتی

تعریف
ناتوانی های ادراکی شامل نقایص موجود در هماهنگی بینایی- حرکتی، انحرافات بینایی، شنوایی و لامسه، ارتباطات فضایی و سایر متعلقات ادراک می باشد.
با وجودی که رشته علمی ادراک سالهای متمادی مطالعه شده است، مسئله اختلالات ادراکی در کودکان هنوز هم به خوبی شناخته و فهمیده نشده است زیرا با زمینه هایی مثل حافظه، توجه، تفکر و زبان روابط و مرزهایی همپوشی دارد.


نظریه های ادراکی- حرکتی

بیشترین تأکید در زمینه ی ناتوانی های یادگیری روی فعالیت های ادراکی- حرکتی بوده است. ادراک به عملیات روانشناختی برای کشف معنی یک احساس اطلاق می شود. ادراک، حرکات شنوایی، بینایی لامسه را سازماندهی، دارای ساختار و تعبیر و تفسیر می کند.

کودکانی که ناتوانی ادراکی دارند معمولاً برای تعبیر و تفسیر و پیداکردن معنی محرک های محیطشان دچار مشکل می شوند (1980 Schiff).

از آنجا که اصطلاح «حرکت» به جابه جایی بدن اطلاق می شود وجود ناتوانی در تحول حرکتی می تواند باعث بروز مشکلات در یادگیری تکالیفی که به مهارت های حرکتی ظریف، هماهنگی دست- چشم و تعادل نیازمند هستند، گردد. (Crzhy 1967,7969)

این مشکلات می توانند حرکات را ضعیف کرده روی استفاده و کنترل ماهیچه ها اثر منفی بگذارند و یا می توانند باعث ضعف در هماهنگی عملکرد حرکتی و ادراکی شوند.

انواع ناتوانی های ادراکی

1- ناتوانی های افتراقی (بینایی، شنوایی، لامسه، جنبشی، حس پوستی و شکل- پس زمینه)

2- مشکلات بندش (شنوایی، بینایی و ترکیب صداها)

3- ناتوانی های بینایی- حرکتی (جانبی شدن، جهت یابی، آگاهی از چپ- راست، هماهنگی بینایی- حرکتی)

4- مشکلات سرعت ادراک (بینایی- شنوایی)

5- ناتوانی های زنجیره سازی

6- مشکلاتی در مورد وجوه ادراکی

7 – در جا ماندگی

ناتوانی های افتراقی

افتراق فرآیندی است که به وسیله آن انسان به شباهت ها و تفاوت های میان محرک های مربوط به هم واقف می شود. بازشناسی تفاوت ها میان چیزهای دیده شده نظیر حروف یا ترتیبات زنجیره ای، میان تفاوت های آوایی در لغات یا بین اشکالی که به فعالیت ها معنی می دهند.

در یادگیری برای فهم و استفاده از کلام شفاهی، خواندن، نوشتن، محاسبه ی مسائل ریاضی، هجی کردن و یا تحویل مهارت های حرکتی، کودکان باید قادر باشند تفاوت های بین آنچه دیده اند، شنیده اند لمس کرده اند یا چشیده و احساس کرده اند را تمیز دهند.

ناتوانی های افتراقی می توانند به شش گروه اصلی طبقه بندی شوند:

– ناتوانی های افتراقی بینایی: برای درک تفاوت ها بین دو یا چند محرک بینایی نظیر حروف (آ و ب) یا (میخ و سیخ) ناتوان است.

 – ناتوانی های افتراق شنوایی: در کشف تفاوت ها یا مشابهت های بین اصوات صدادار و بی صدا و پایین سیلاب ها یا لغات و در نتیجه فهم زبان شناسی و زبان بیانی و خواندن دچار مشکل هستند.

–  ناتوانی های افتراق لمسی: برای انجام تکالیفی که نیازمند حساسیت لامسه هستند دچار مشکل می شوند تکالیفی مثل (بستن دکمه، نوشتن، استفاده از کارد، چنگال و قاشق(

 -ناتوانیهای افتراق حس جنبشی: اختلالات موجود در افتراق جنبشی باعث اختلال در پس خوراند حسی بدن می شود که نتیجه آن پیداشدن مشکل یادگیری الگوهای حرکتی و بطور کلی در کنترل حرکات بدن خواهد شد.
افتراق حسی جنبشی برای یادگیری مهارتهای پیشرفته نظیر نوشتن، رقصیدن، دوچرخه سواری و سایر فعالیت ورزشی بسیار مهم است.

 – ناتوانی های افتراق بساوشی: افتراق بساوشی به درون داد تحریکات لمس و حرکت اطلاق می شود. کودکانی که ناتوانی های لمس و حرکت دارند مشکلات بزرگی برای اجرا و انجام تکالیف حرکتی ظریفی نظیر نوشتن، دستکاری کردن ابزار و وسایل و یادگیری مهارت های انجام حرکت خواهند داشت.

 – ناتوانی های افتراق شکل- پس زمینه: کودک برای تمرکز پیدا کردن روی یک محرک یا انتخاب محرکات بینایی، شنوایی و بساوشی (شکل) در حضور یک محرک رقیب (پس زمینه) مشکل دارد. مثال: برای گوش کردن به صدا و درس معلم (شکل) وقتی که در کلاس یا زمین بازی مدرسه سروصدا هست (پس زمینه) مشکل خواهد داشت.

ناتوانیهای بندش

بندش به بازشناسی یک کلیت هنگامی که یک یا چند قسمت آن کلیت غایب هستند اطلاق می شود. شارپ (Shzrp) در 1972 در آزمایشی دریافت کودکانی که از نظر سرعت خواندن برتر هستند در آرمان های بندش بینایی نمرات بالاتر نسبت به کودکانیکه سرعت خواندن آنها کم است به دست می آورند.

کودکانی که دچار ناتوانی بندش بینایی است در تشخیص حیوانی که قسمتی از تصویر بدن آن حذف شده، مشکل خواهد داشت به همین ترتیب کودک دچار ناتوانی بندش شنوایی برای بازشناسی یک کلمه گفته شده اگر فقط قسمتی از لغت را شنیده باشد دچار مشکل خواهد شد. برای مثال (تلفـ….=تلفن)

ناتوانی های بینایی- حرکتی

کودکانی که برای ایجاد هماهنگی بین حرکات و آنچه که می بینند مشکل دارند برای تحویل مهارتی که کپارت (kepart 1975) آن را «جورکردن ادراکی- حرکتی» می خواند ناتوان خواهند بود. کودک برای ساخت یک سری کامل از جور کردن ها بین موقعیت چشم ها و دستهایش در تماس با اشیاء و یا دستکاری آنها مشکل خواهد داشت.
ممکن است اختلالاتی در سه نقطه کلیدی در تحول هماهنگی «بینایی- حرکتی» رخ دهد:

1- برتری جانبی

  2- نقص جهتی  

 3- اختلال در تعیین فاصله و جهات فضایی (جهت یابی)

ناتوانی های ادراکی-حرکتی -سایت پاکدلها

برای مشاهده مطلب با عنوان مهارتهای درکی حرکتی کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای مرتبط با ادراکی حرکتی کلیک کنید