سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چطور حافظه شنیداری را تقویت کنیم

چطور حافظه شنیداری را تقویت کنیم

پاکدلها : تقویت حافظه شنیداری 
1- سه کلمه برای کودک بیان کنید و از وی بخواهید پس از اینکه هر سه کلمه را گفتید، آنها را بازگو کند. سپس چهار کلمه و به همین ترتیب پیش بروید تا مطابق رشد سنی و طبیعت خویش از حافظه شنوایی برخوردار شود.
2- یک جمله برای کودک بگویید و از او بخواهید آن را تکرار کند. سپس دو جمله بگویید تا آنها را تکرار کند و به همین ترتیب پیش بروید تا توانایی وی به حد هنجار و طبیعی برسد.
3- تمرینات 1و2 را انجام دهید، اما این بار دانش آموز ترتیب گفتن کلمات راهم حتما رعایت کند. در این صورت توانایی توالی شنوایی او نیز تقویت خواهد شد.
4- چند دانش آموز راکنار هم بنشانیدواز آنها بخواهید این بازی راترتیب دهند.نفراول یک کلمه بگوید،نفردوم همان کلمه را تکراروکلمه دیگری که مناسب است به آن اضافه کند،نفرسوم دوکلمه قبلی رابگویدوکلمه دیگری راکه مناسب است به آن اضافه کندوبه همین ترتیب پیش رود.
به عنوان مثال نفراول: من،نفردوم: من در،نفرسوم :من درحیاط….
5-همان بازی راترتیب دهیداما این باربه جای استفاده ازیک کلمه ،دانش آموزان ازیک جمله استفاده کنند. به عنوان مثال نفراول:من درحیاط مدرسه بازی کردم. نفردوم:من درحیاط مدرسه بازی کردم وبعد به کلاس رفتم. نفر سوم:…..
6- به کودک چند دستور بدهید واز وی بخواهید آن دستورات را به ترتیب اجرا کند.این تمرین علاوه برحافظه شنوایی،توانایی(حرکتی-شنوایی) ونیز(توالی شنیداری )رابا هم تقویت می کند.
ادامه راهکارهای تقویت حافظه شنیداری
7-یک کلمه بیان کنید وپس از 30ثانیه از او بخواهید آن راتکرار کند. در تمرین های بعد پس از گذشت چند ثانیه ازاوبخواهیدکه نام شئ مخفی شده را بگوید. این تمرین را آنقدر ادامه دهید تا بتواند در حدود 30 ثانیه شئ  را در حافظه کوتاه مدت خویش نگه دارد.
8-ابتدا برای او قصه های بسیار کوتاه بگویید ، سپس داستانهای بلندتر بگوییدو بعد از او بخواهید قصه های شما را  تقلید کند و سرانجام خودش قصه بسازد.
9-ازاوبخواهید اشیای پیرامونش را نشان داده و نام ببرد.
10-کودک را یاری دهید تا تعدادی عدد یا لغات ساده را به خاطر بسپارد.
11-یادگیری لالایی ها، اشعار، مثل ها،…..
12-به کودکان دستورالعمل هایی بدهید که قبل از اجرا آن را با خود تکرار کنند.
13-تعدادی حروف بی معنا را برای کودکان تکرار نمایید تا آن را به حافظه خود بسپارند. مثل حروف بابابابا ،ساساساسا، نانانانا…
14-کودکانت را تشویق کنید که با چشمان بسته به مترادف های شنوایی گوش دهند، مثل باد و شاد
15-دستورالعملهایی که شامل مراحل متعدد است به کودکان عرضه نمایید.
16-کودکان را تشویق کنید که شماره تلفن بعضی از موسسات خدماتی، مثل آتش نشانی و ساعت گویا را یاد بگیرند و به خاطر بسپارند. 
17-تعدادی از کلمات را برای کودکان با آهنگی خاص بخوانید و از آنها بخواهید هر کلمه شنیده شده را بگویند.
18-از دستورالعملهای شفاهی استفاده بکنید، به این ترتیب که پرتقال ها را روی میز بگذار، سیب ها را زیر میز بگذار و مکعب های زرد را بالای میز بگذار.
19-یک برنامه تلویزیونی را انتخاب کرده،اجازه دهید که کودک آن رامشاهده کند.سپس ازاوسوال نمایید که صفحه تلویزیون چه تصویری را نشان می دهد.
چطور حافظه شنیداری را تقویت کنیم -سایت پاکدلها