سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تقویت و پرورش حواس شناختی

 
تقویت و پرورش حواس شناختی

تعدادی از تمرینات حرکتی که نقش حیاتی در تربیت، تقویت و پرورش حواس شناختی و بهبود یادگیری دارند:

🔶 قدم زدن و پریدن به جلو، عقب و پهلوها
▪️فواید:
1) تقویت مهارتهای حرکتی
2)تقویت درک فضا
3)تقویت جهت یابی
4 )تقویت درک مکان
5)تخمین مسافت
6 )تقویت تمرکز حواس
7 )تقویت سرعت پردازش ذهنی
8 )توانایی تصمیم گیری
9 )قدرت برنامه ریزی

🔶 سینه خیز رفتن

▪️فواید:
1)پرورش دقت -تمرکز
2 )پرورش تن آگاهی
3 )پرورش خود آگاهی
4 )پرورش درک پوستی
5 )پرورش اعصاب حسی
6 )پرورش درک فضا
7)پرورش هماهنگی حس ها وعضلات
8 )پرورش غلبه طرفی

🔶 راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس

 فواید:
1)تقویت دقت و تمرکز
2 )تقویت گوش بزنگی
3 )تقویت حافظه فعال
4 )تقویت قدرت شنیداری
5 )تقویت نیمکره های مغزی
6 )تقویت جهت یابی فضایی
7 )تقویت هماهنگی چشم و دست

🔶 پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست

فواید:
1) تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست
2 )پرورش نیمکره های مغزی
3)تثبیت غلبه طرفی
4 )پرورش درک فضا
5 )پرورش تمرکز
6 )پرورش حافظه فعال
7 )ادراک پوستی

🔶 پرتاب توپ به طرف یکدیگر همراه با بردن نام افراد در بازی گروهی

 فواید:
1 )پرورش دقت
2)تقویت مهارتهای حرکتی
3) تقویت عملکرد مغزی
4 )تقویت حافظه فعال
5 )تقویت گوش بزنگی
6 )تقویت انواع توجه
7)هماهنگی حس به حس
8 )تقویت یکپارچگی حسی

🔶 ضربه به توپ با دست راست، چپ، و هر دو دست.

فواید:
1)تقویت هر دو نیمکره مغزی
2)تقویت حافظه فعال
3 )پرورش قدرت پیش بینی و نقشه کشی
4 )پرورش دقت چند جانبه
5 )پرورش دامنه دید
6 )تقویت و توسعه دید ادراکی

🔶 راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء.

فواید:
1 ) پرورش دقت
2) تقویت حافظه
3)تصحیح اشتباهات حسی
4 )تقویت تن آگاهی حسی
5 )تقویت تمرکز کانونی
6 )پرورش استحکام تعادلی

🔶 حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان

فواید:
1 )پرورش و تقویت دقت
2)تقویت تعادل
3 )پرورش عضلات ظریف
4 )تقویت مهارتهای نوشتاری
5 )تقویت ادراک فضایی
6 )پرورش تجسم دیداری فضایی

🔶 تمرین چرخش مداد در دست چپ و راست

فواید:
1)تقویت نیمکره های مغز
2)تقویت مهارتهای مربوط به حرکات ظریف
3 )هماهنگی چشم و دست
4 )پرورش ادراک فضایی

 

تقویت و پرورش حواس شناختی -سایت پاکدلها

برای مشاهده فایل های قابل پرینت مرتبط با اختلال خواندن و نوشتن و ریاضی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای موبایلی و کامپیوتری ویژه اختلال خواندن ، نوشتن و رایاضی اینجا کلیک کنید