سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اصول زیربنایی نظریه های یادگیری شناختی

اصول زیربنایی نظریه های یادگیری شناختی

در این نظریه ها برای آموزش باید:
۱- فرایند سازنده باشد: دانش رانمی توان مستقیم به دانش آموزداد . در واقع هر فرد باید دانش خویش رابراساس دانش قبلی بسازد.

۲- بین اطلاعات جدید ودانسته های قبلی ارتباط ایجاد کند: هرچه فرد درباره ی موضوعی بیشتربداندفراگیری اوازطریق تجربه یادگیری بیشترخواهد بود. معلمین باید تدریس خود را با آنچه دانش آموزان می دانندآغاز کند.

۳- یادگیری مستلزم آموزش درسطح مناسب ومحیط اجتماعی هدایت کننده است: یکی ازاجزای مهم یادگیری وجودارتباط اجتماعی ومتقابل بین معلم و دانش آموز است .

۴- یادگیری مستلزم خودکارشدن دربرخی مهارتها: دردانش آموز دچارناتوانی یادگیری جریان اطلاعات دچاراختلال می شود.آنهادرخودکارشدن که لازمه یادگیری موفقیت آمیزاست مشکل دارندبرخی دانش هابایدخودکارشوندوبصورت ناخودآگاه درآیند( مثل خواندن) .

۵- یادگیری مستلزم انگیزه است: انگیزه به رفتارقدرت وجهت میدهد.ممکن است یادگیری برای دانش آموزان دچاراختلال یادگیری پرزحمت باشدامامعلمان بایدبه آنها نشان دهندکه به آنهاوموفقیت آنهااطمینان دارندویادگیری رابرای آنان لذتبخش کنند.

خواندن یکی ازفعالیت های بسیار هوشمندانه است که انسان درطول زندگی یادمی گیرد.مهارتی است که به پیش نیازهای زیادی مبتنی بوده وماهرشدن درهمه ی ابعاد آن مستلزم زمانی طولانی است.کنش های پیچیده ذهنی همانندزبان وخواندن اززوایای فراوانی موردبررسی قرار گرفته اند.بعضی ازپژوهشگران نارساخوانی رادرهمان چهارچوب فرایندطبیعی فراگیری خواندن مطالعه کرده اندوافرادی دیگربامطالعه آسیب های مغزی وعوارض آنهابرخواندن، زوایای مبهم ومهمی ازفعالیت های مغزی درگیرخواندن راروشن کرده اند.

بسیاری ازتحقیقات نشان می دهندکه عملکرد کودکان دارای اختلال خواندن ازنظر حافظه فعال بسیار ضعیف ترعمل می کنند.حافظه و خواندن در تعامل نزدیک با یکدیگر هستند . ظرفیت ناکافی حافظه فعال یاسازماندهی ضعیف حافظه بلندمدت می تواند مشکلات خواندن یادرک مطلب خواندن را ایجادکند.
حافظه فعال توانایی حفظ اطلاعات درذهن دریک لحظه ی معین راتحت تاثیر قرارمی دهدوحافظه بلندمدت رادرطول خواندن فعال میکند .مشکلات حافظه فعال به ویژه مانع پردازش ساخت جمله طولانی ودرک آن می شود.( نومیتن۲۰۰۲)

انواع نارساخوانی
۱- نارساخوانی بینایی۲- نارساخوانی شنوایی
مایکل باست وجانسون عقیده دارند که نارساخانان بینایی اختلالاتی درادراک وحافظه بینایی دارندکه این افراددرجهت یابی ، تمیزاندازه وشکل، تشخیص کلمه بعنوان یک کل دچارمشکل هستندلذانمی توانندحروف وکلمات راازیکدیگر تمیز دهند.
کودکان نارساخوان شنوایی می توانند محرکهای بینایی را تشخیص دهند وبین حروف وصدای آن ها ارتباط مناسب برقرار کنندامادرتشخیص صداهای گفتاری ، ترکیب صداها، نامگذاری، هجی صداها برای خواندن کل کلمه مشکل دارند.

نارساخوانی

یکی ازشایع ترین انواع اختلال یادگیری ، اختلال درخواندن یانارساخوانی است. نارساخوانی بعنوان اختلالی درکودکان که علی رغم برخورداری ازآموزش های
مناسب باسطح هوشی شان درزمینه های مهارت زبانی مثل خواندن، نوشتن، هجی کردن ناموفق هستند، تعریف میشود.افرادنارساخوان بدلیل اختلال خواندن دراغلب دروس خود بامشکل مواجه می شوند.( صداقتی، فروغی، شفیعی۱۳۸۹)
نقایص ادراکی بینایی وشنوایی ضایعات مغزی وژنتیک نیزمی توانند سبب اختلال یادگیری شوند.
۱) توانایی دانش آموزان درپردازش وتجزیه وتحلیل اصوات زبانی میتواندبه کیفیت رشد خواندن وانتقال اصوات زبانی به شکل نوشتاری اثر گذار باشد۲) تحقیقات درزمینه اختلال عملکرد عصب شناختی نارساخوانی نشان می دهد که مشکلات واج شناختی که ازنقایص اساسی ترمکانیزم ادراکی پایه درپردازش اطلاعات زبانی شنوایی است ، ناشی می شود

چگونگی ترمیم نارساخوانی:
نارساخوانی بینایی
برای درمان این کودکان از روش فنوتیک استفاده می شود.دراین روش آموزش ، ازصداهای مجزاکه تدریجا باهم ترکیب می شوندوکلمات رابوجودمی آورندشروع می کنیم.ابتدامربی چندحرف بیصدا را که ازنظر صدا وشکل ظاهر باهم متفاوت هستندمثل م س ت بصورت جداگانه روی یک برگ تایپ می کندوهربرگ راجداگانه به کودک نشان میدهدوهمزمان باشکل نوشتاری آنراهم تلفظ می کندوقتی کودک آنرایادگرفت ازاومی خواهدچند کلمه بگویدکه این حروف درآن باشد بعدازاین تمرین ازحروف باصداوبه دنبال آن ازجملات ساده استفاده میکنیم.
نارساخوان شنوایی:
ذکراین نکته لازم است که هرچند آموزش از طریق شنوایی انجام می شود. اما هدف بهبود بخشیدن به مشکلات بینایی است.لذا فعالیتهایی چون جور کردن تصویر و کلمات نوشتاری، نقاشی خطوط اصلی کلمات و اشیا توصیه می گدد.بدین گونه به کودک می آموزیم که هر کلمه شکل و مفهوم مشخصی دارد. برای درمان درمان این کودکان روش آموزش کل کلمه به صورت نوشتاری توصیه شود.بعنوان نمونه کارتی راکه حاوی عکس سگ ونیز کلمه سگ است به کودک نشان می دهیم وهمزمان کلمه رابیان می کنیم و از او می خواهیم کلمه را تکرار کند.ویاکلمه پریدن همزمان نوشته رامی بیند و از او می خواهیم عمل پریدن را انجام بدهد و کلمه را تکرار کند.

 

اصول زیربنایی نظریه های یادگیری شناختی -سایت پاکدلها

برای دانلود فایل تمرینات تخصصی و قابل پرینت تقویت هوش ، حافظه و یادگیری اینجا کلیک کنید

برای دانلود نرم افزار کامپیوتری تقویت هوش و حافظه و یادگیری اینجا کلیک کنید