سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مهارتهای شنیداری کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

مهارتهای شنیداری کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

بسیاری از کودکان دچار ناتوانی های یادگیری برای کسب مهارت های شنیداری نیاز به آموزشهای خاص دارند.پژوهشهانشان می دهد که بسیاری از کسانی که در خواندن ضعیف آمد,دچار مشکلات شنیداری ،زبان وآواشناسی هستند .این کودکان ازنظرشنیدن یاتیزگوشی مشکلی ندارند؛. ناتوانی آنهادردرک شنیداری یاتوانایی بازشناسی. یاتفسیرمطالب شنیده شده است. بسیاری از معلمان مدرسه تصور می‌کنند که همه دانش آموزان ازاین مهارت برخوردارند.
مهارتهای ادراکی شنیداری شامل آگاهی به واج های زبان،تمایزشنیداری،حافظه شنیداری،توالی شنیداری. وترکیب شنیداری است.

آگاهی از نظام واجی:. یکی ازتواناییهاواستعدادهای لازم برای یادگیری خواندن،توانایی تشخیص این مسأله است که واژه های را که میشنویم ازترکیب صداهای منفردساخته شده است. این مهارت آگاهی واجی نام دارد. فردی که آگاهی واجی دارد می داند که واژه کار. از سه صدایاواج. ک -ا-ر. درست شده است.کودکانی که دریا گیری خواندن مشکل دارنداکثراوقات نمی دانندصداهای زبان را چگونه بایدبایکدیگرترکیب کنند.
نمایز شنیداری: توانایی بازشناسی بین صداهای واجی و تشخیص کلمات همانندومتفاوت، تمایزشنیداری نامیده میشود.
حافظه شنیداری: توانایی ذخیره کردن ویادآوری مطالبی که فردمیشنود،حافظه شنیداری نامیده میشود.

توالی شنیداری: عبارتند از توانایی به خاطرسپاری ترتیب واحد‌های یک فهرست متوالی. به طور مثال حروف الفبا. اعداد .وماههای سال طی توالی دیداری یادگرفته میشوند.
ترکیب شنیداری: توانایی ترکیب عناصر آوایی منفردیاواج ها به صورت یک کلمه کامل است.

آگاهی واجی:
برای موفق شدن در مراحل آغازین خواندن،کودک بایدتوانایی شنیدن هریک ارواح های زبان را داشته باشد.این کارازطریق تمرینات زیرانجام می گیرد؛
۱-خواندن شعرهای کودکستانی برای کودک وتاکیدروی قافیه شعرها(بعضی اوقات کلمه ای هم قافیه را حذف کنیم و کودک انرابگوید)
۲-قافیه پردازی ازطریق ترانه های موزون و شعرهای کودکستانی.
۳-تفکیک صداهادرواژه ها
۴-شمارش صداها
۵-معماهای قافیه دار
۶-حذف صداها
۷-تشخیص صدای اول کلمه
۸-ترکیب کردن حروف بی صدا،دوحرف همصدا،حروف آخرکلمه هاوحروف صدادار
۹-ترکیب صداها

تمرینات تمایزشنیداری:
۱-تشخیص نزدیک یا دور باچشمان بسته دانش آموز
۲-تشخیص صدای بلندیاآهسته
۳-تشخیص زیری ویکی صدا
۴-کشف صدا(پیداکردن منبع صدابادقت توجه)
۵-دنبال کردن صدا
۶-حدس زدن باچشم بسته(تشخیص اینکه صدامتعلق به چه کسی است)

تمرینات مربوط به تقویت حافظه شنیداری:
۱-ازدانش آموزبخواهیدبا۵یا۶شی. که جلواوگذاشته ای خواسته های شمارا به همان ترتیب اجراکند(اجرای دستورات)
یک گردی قرمزبزرگ روی کاغذبکش.
یک سه گوش آبی کوچک زیر گردی بکشدو…..
۲-به خاطرسپاری فهرست اعدادیاواژه ها
۳-به خاطرسپاری شعرهای کودکستانی
۴-مجموعه اعداد
-حفظ کردن وتعریف کردن برنامه های تلویزیون(فیلم یاکارتون)
۷-تکرارکلمات(اول از۲کلمه شروع میشود،بعدبیشترمیشود)
۸-تکرارجملات.(آغازازجملات ساده و کوتاه سپس جملات مرکب و پیچیده)
۹-تنظیم توالی حروف و اعداد
۱۰-تنظیم رویدادها(رویدادهارادرداستانی که شنیده به همان ترتیب بیان کند)
۱۱-بازی کامل کردن جملات.(نفر اول کلمه ای را میگوید نفردوم همان کلمه +کلمه ای جدیدوهمینطورتکرارمیشودوجملاتی ساخته می شوند.

تقویت توجه شنیداری:
گوش دادن به صداهای مختلف اشیا یاوسایل وتشخیص باچشمان بسته.
تشخیص صدای ضبط شده
تشخیص صداهایی که معلم تولید میکند
تشخیص صدای خوراکیها
تشخیص شئ ازطریق به هم خوردن آن
گوش دادن به نمونه های صدا

( منبع: کتاب ناتوانی های یادگیری;ژانت لرنر)

 

مهارتهای شنیداری کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری -سایت پاکدلها

برای دانلود فایل تمرینات تخصصی و قابل پرینت تقویت هوش ، حافظه و یادگیری اینجا کلیک کنید

برای دانلود نرم افزار کامپیوتری تقویت هوش و حافظه و یادگیری اینجا کلیک کنید