سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چند برنامه برای تقویت دقت و تمرکز، چند برنامه برای ایجاد تمرکز و توجه در کودکان، تربیت چشایی، تربیت شنوایی، تربیت لامسه، دقت و توجه، پاکدلها

چند برنامه برای تقویت دقت و تمرکز

چند برنامه برای ایجاد تمرکز و توجه در کودکان

برنامه هایی که در زیر پیشنهاد می شود باید متناسب با رشد کودک انجام شود. از آنجا که کودکان در
رشد متفاوتند و همه یکسان رشد نمی کنند؛ تشخیص کارشناس متخصص و پیگیری والدین، نقشی
مهمی را در بردارد.
بعضی از فعالیتها در دوره کودکی برای رشد توجه و تمرکز بشرح زیر است.

1 -تربیت چشایی:
پرسش از کودک درباره مزه غذاها ، تشخیص ترشی، شوری، تلخی، تندی و ترکیبات مزه ها باهم مثالً
ترش و تند، تندو شیرین، تلخ و شیرین، شور و شیرین و …

2 -تربیت لامسه
تشخیص زبری و نرمی مثلا چند شی نرم و زبر و به ترتیب قراردادن آنها ) از دو شیئ شروع کرده و تعداد
اشیاء زیر و نرم را افزایش دهید.
مقایسه اشیاء سخت و غیر سخت:
پارچه – فلز – سنگ – پالستیک- خمیر و …
* مقایسه سرد، گرم، ولرم- )آب گرم – آب ولرم- آب سرد( یا )آب داغ- آب ولرم- آب سرد-آب یخ(
*تشخیص فشارکم و فشار زیاد )روی یک دست یک کتاب وروی دست دیگر چند کتاب بگذارید
فشارکدام بیشتر وکدام سنگین تر است.(
* تشخیص رنگها اصلی ازهم بوسیله مدادهای رنگی و تشخیص رنگهای فرعی از یکدیگر، تشخیص
بزرگتر و کوچکتر بوسیله اشیا، تشخیص ضخیم تر و نازکتر با کاغذ ومقوا و یا پارچه تشخیص نازک و
کلفت با طناب ونخ تشخیص کوتاه و بلند )با نگاه کردن به درختها یامدادها یاآدم ها(
* کودکان با خمیربازی و چشم بسته شکل های ساده بسازند و سپس چشم های خود را باز کنند و با
چشم باز معایب آن را اصالح کنند.

اشکالی مانند مثلث )سه گوش( مربع)چهار گوش( دایره )گرد( پنج ضلعی و شش ضلعی )پنج گوش و
شش گوش( را به کودکان چشم بسته عرضه کنیم و بگویند که هر کدام چند گوش دارد؟
*کشیدن مثلث باچشم بسته
* تشخیص اشیا اشکال باچشم بسته
* از صد یا هزار برحسب سن کودک 4تا 4 تا یا 3تا 3تا پایین بیاید و در دور بعد بنویسد.
* در خانه های جدول ها،کارتهایی را که از پیش تهیه شده را 2یا 3یا 7شماره بیشتر یا کمتراست نصب
کند.
*صفحات دفتر خودرا شماره گذاری کند.
* مهره ها یا چوبها را به ترتیب اندازه بچیند.
*بازی حروف تمرکز می آورد با جستجوی کلماتی خاص دریک صفحه کتاب زیر آن خط کشیده
وتعدادآن را بیان کند.

3 -تربیت شنوایی:
شناخت صداها ،تفکیک صداها، شنیدن با دقّت ، تشخیص چند صدا از هم ،گوش دادن به قصه کوتاه
وتعریف آن توسط کودک، حفظ ترانه های کودکانه.
* اجرای دو نفره یک نمایش ، اجرای اشعاری که هر قسمت را یک کودک باید جواب دهد مثالً )عمو
زنجیر باف یکی از این گونه شعرهاست (از این قبیل اشعار زیاد در بین بچه ها مرسوم است
*کامل کردن شکلها
یک جزء از یک نقاشی را ترسیم کنید مثالً یک چشم از صورت انسان ، یک پایه از میز، یک چرخ از یک
اتومبیل یک انگشت از یک دست
* راه رفتن روی یک خط )مستقیم، مارپیچ، دایره(
* آموزش بازی شطرنج مقدماتی و پیشرفته باعث تمرکز فرد و برنامه ریزی اجرای نقشه و موفّقیّت
می شود.

چند برنامه برای تقویت دقت و تمرکز – سایت پاکدلها

 

متناسب با نیاز خود روی موضوعات زیر کلیک کنید :

1 👈  دانلود پکیج کامل فایل های تمرینی تقویت دقت و تمرکز

2 👈  مشاهده راهکارهای تخصصی تقویت دقت و تمرکز

👈 دانلود نرم افزار  تقویت دقت و تمرکز

برای دانلود فایل قابل پرینت سایه بازی با هدف بهبود تمرکز اینجا کلیک کنید