آموزش مفهوم کمتر، بیشتر و مساوی، تشخیص دسته با تعداد بیشتر یا کمتر، آشنایی با مفهوم بیشتری و کمتری، تقویت دقت و تمیز دیداری، پاکدلها

نمایش یک نتیجه