بهبود درک مطلب ؛ بهبود جمله سازی و تفکر  انتزاعی ؛ بهبود مشاهده و توجه به تصاویر

نمایش یک نتیجه