بهبود عملکرد دست و انشگتان، تقویت نوشتن، درمان اختلال نوشتن، بهبود دیکته و رونویسی، تقویت مشق نوشتن، رفع کندی حرکتی و کندنویسی، بهبود سرعت عمل، تقویت دقت و تمرکز

نمایش یک نتیجه