تقویت آگاهی واج شناختی،آگاهی واج شناسی،تقویت آوا شناسی و واج شناسی،تمرینات آگاهی واجی،تقویت خواندن و نوشتن،دقت به صدای اول و آخر کلمات،خواندن

نمایش یک نتیجه