تقویت توجه و تمرکز، تقویت دقت دیداری، جهت یابی، درک مفهوم چپ و راست، شمارش ، بازی و ریاضی، پیشگیری از بروز مشکلات یادگیری، درمان اختلال ریاضی، حساب و حل مساله

نمایش یک نتیجه