تقویت حافظه،دقت و توالی شنیداری،بهبود مهارت شنیدن و گوش کردن،تقویت تمیز شنیداری،بهبود توالی شنیداری،تربیت حافظه شنیداری،بهبود خواندن،نوشتن و امل

نمایش یک نتیجه