تقویت دقت وتمرکز پیش دبستانی،تقویت هوش و حافظه قبل از ورود به مدرسه،دقت و تمرکز،بهبودکلی حواس،توجه و تعقیب دیداری،بهبود دقت پیش از دبستان

نمایش یک نتیجه