تقویت دقت و تمرکز  ، توجه به جزییات ، دقت به مشق و رو نویسی ، دقت به امور ، حل مساله و ریز بینی ،تمیز دیداری ،دقت دیداری ،درک و استنتاج ، افزایش دقت و توجه

نمایش یک نتیجه