تقویت سرعت ادراک دیداری حرکتی،بهبود ادراک دیداری حرکتی،تمرینات تقویت سرعت خواندن و نوشتن،دیداری حرکتی پاکدلها،درمان کندخوانی و کندنویسی ؛ کاربرگ

نمایش یک نتیجه